ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اقدس ستوده نیا، مجید محمودآبادی ، مجید فکری، (1397). تاثیر پوشش سنگریزه سطحی و شیب بر شدت فرسایش پاشمانی و بین شیاری در دو خاک مختلف، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 10(3)، 361-374. magiran.com/p1892368
Aghdas Sotoudehnia, Majid Mahmoodabadi , Majid Fekri, (2018). The impact of surface gravel cover and slope gradient on splash and interrill erosion rates in two contrasting soils, Journal of Watershed Engineering and Management, 10(3), 361-374. magiran.com/p1892368
اقدس ستوده نیا، مجید محمودآبادی ، مجید فکری، تاثیر پوشش سنگریزه سطحی و شیب بر شدت فرسایش پاشمانی و بین شیاری در دو خاک مختلف. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1397؛ 10(3): 361-374. magiran.com/p1892368
Aghdas Sotoudehnia, Majid Mahmoodabadi , Majid Fekri, The impact of surface gravel cover and slope gradient on splash and interrill erosion rates in two contrasting soils, Journal of Watershed Engineering and Management, 2018; 10(3): 361-374. magiran.com/p1892368
اقدس ستوده نیا، مجید محمودآبادی ، مجید فکری، "تاثیر پوشش سنگریزه سطحی و شیب بر شدت فرسایش پاشمانی و بین شیاری در دو خاک مختلف"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 10، شماره 3 (1397): 361-374. magiran.com/p1892368
Aghdas Sotoudehnia, Majid Mahmoodabadi , Majid Fekri, "The impact of surface gravel cover and slope gradient on splash and interrill erosion rates in two contrasting soils", Journal of Watershed Engineering and Management 10, no.3 (2018): 361-374. magiran.com/p1892368
اقدس ستوده نیا، مجید محمودآبادی ، مجید فکری، (1397). 'تاثیر پوشش سنگریزه سطحی و شیب بر شدت فرسایش پاشمانی و بین شیاری در دو خاک مختلف'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 10(3)، صص.361-374. magiran.com/p1892368
Aghdas Sotoudehnia, Majid Mahmoodabadi , Majid Fekri, (2018). 'The impact of surface gravel cover and slope gradient on splash and interrill erosion rates in two contrasting soils', Journal of Watershed Engineering and Management, 10(3), pp.361-374. magiran.com/p1892368
اقدس ستوده نیا؛ مجید محمودآبادی ؛ مجید فکری. "تاثیر پوشش سنگریزه سطحی و شیب بر شدت فرسایش پاشمانی و بین شیاری در دو خاک مختلف". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 10 ،3 ، 1397، 361-374. magiran.com/p1892368
Aghdas Sotoudehnia; Majid Mahmoodabadi ; Majid Fekri. "The impact of surface gravel cover and slope gradient on splash and interrill erosion rates in two contrasting soils", Journal of Watershed Engineering and Management, 10, 3, 2018, 361-374. magiran.com/p1892368
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال