ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه صالح، سهیلا سلیمان نژاد، فاطمه بهرامی چگنی، سعیده جعفری، افشین جوانمرد، سمانه روحی، پگاه شکیب ، (1397). تعیین عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خرم آباد، ایران، مجله علمی پژوهان، 16(4)، 1-5. magiran.com/p1892403
Fatemeh Saleh , Soheila Soleiman Nejad , Fatemeh Bahrami Chegeni , Saeede Jafari , Afshin Javanmard , Samaneh Rouhi , Pegah Shakib , (2018). Determination of Bacterial Factors causing Urinary Infections and its Antibiotic Resistance Patterns in Patients referred to Khorramabad Hospital, Iran, Pajouhan Scientific Journal, 16(4), 1-5. magiran.com/p1892403
فاطمه صالح، سهیلا سلیمان نژاد، فاطمه بهرامی چگنی، سعیده جعفری، افشین جوانمرد، سمانه روحی، پگاه شکیب ، تعیین عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خرم آباد، ایران. مجله علمی پژوهان، 1397؛ 16(4): 1-5. magiran.com/p1892403
Fatemeh Saleh , Soheila Soleiman Nejad , Fatemeh Bahrami Chegeni , Saeede Jafari , Afshin Javanmard , Samaneh Rouhi , Pegah Shakib , Determination of Bacterial Factors causing Urinary Infections and its Antibiotic Resistance Patterns in Patients referred to Khorramabad Hospital, Iran, Pajouhan Scientific Journal, 2018; 16(4): 1-5. magiran.com/p1892403
فاطمه صالح، سهیلا سلیمان نژاد، فاطمه بهرامی چگنی، سعیده جعفری، افشین جوانمرد، سمانه روحی، پگاه شکیب ، "تعیین عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خرم آباد، ایران"، مجله علمی پژوهان 16، شماره 4 (1397): 1-5. magiran.com/p1892403
Fatemeh Saleh , Soheila Soleiman Nejad , Fatemeh Bahrami Chegeni , Saeede Jafari , Afshin Javanmard , Samaneh Rouhi , Pegah Shakib , " Determination of Bacterial Factors causing Urinary Infections and its Antibiotic Resistance Patterns in Patients referred to Khorramabad Hospital, Iran", Pajouhan Scientific Journal 16, no.4 (2018): 1-5. magiran.com/p1892403
فاطمه صالح، سهیلا سلیمان نژاد، فاطمه بهرامی چگنی، سعیده جعفری، افشین جوانمرد، سمانه روحی، پگاه شکیب ، (1397). 'تعیین عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خرم آباد، ایران'، مجله علمی پژوهان، 16(4)، صص.1-5. magiran.com/p1892403
Fatemeh Saleh , Soheila Soleiman Nejad , Fatemeh Bahrami Chegeni , Saeede Jafari , Afshin Javanmard , Samaneh Rouhi , Pegah Shakib , (2018). ' Determination of Bacterial Factors causing Urinary Infections and its Antibiotic Resistance Patterns in Patients referred to Khorramabad Hospital, Iran', Pajouhan Scientific Journal, 16(4), pp.1-5. magiran.com/p1892403
فاطمه صالح؛ سهیلا سلیمان نژاد؛ فاطمه بهرامی چگنی؛ سعیده جعفری؛ افشین جوانمرد؛ سمانه روحی؛ پگاه شکیب . "تعیین عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خرم آباد، ایران". مجله علمی پژوهان، 16 ،4 ، 1397، 1-5. magiran.com/p1892403
Fatemeh Saleh ; Soheila Soleiman Nejad ; Fatemeh Bahrami Chegeni ; Saeede Jafari ; Afshin Javanmard ; Samaneh Rouhi ; Pegah Shakib . " Determination of Bacterial Factors causing Urinary Infections and its Antibiotic Resistance Patterns in Patients referred to Khorramabad Hospital, Iran", Pajouhan Scientific Journal, 16, 4, 2018, 1-5. magiran.com/p1892403
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال