ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف رمضانی ، محسن پوررضا بیلندی ، محمد ناظری تهرودی، مصطفی یعقوب زاده، (1397). پایش کیفی آب شرب با استفاده از شاخص های آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان مرکزی دشت بیرجند)، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(3)، 556-568. magiran.com/p1892461
Y. Ramezani, M. Pourreza, Bilondi , M. Yaghoobzadeh, M. Nazeri Tahrudi, (2018). Qualitative Monitoring of Drinking Water Using Entropy Indices (Case Study: Central Aquifer of Birjand Plain), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(3), 556-568. magiran.com/p1892461
یوسف رمضانی ، محسن پوررضا بیلندی ، محمد ناظری تهرودی، مصطفی یعقوب زاده، پایش کیفی آب شرب با استفاده از شاخص های آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان مرکزی دشت بیرجند). مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1397؛ 12(3): 556-568. magiran.com/p1892461
Y. Ramezani, M. Pourreza, Bilondi , M. Yaghoobzadeh, M. Nazeri Tahrudi, Qualitative Monitoring of Drinking Water Using Entropy Indices (Case Study: Central Aquifer of Birjand Plain), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2018; 12(3): 556-568. magiran.com/p1892461
یوسف رمضانی ، محسن پوررضا بیلندی ، محمد ناظری تهرودی، مصطفی یعقوب زاده، "پایش کیفی آب شرب با استفاده از شاخص های آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان مرکزی دشت بیرجند)"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 3 (1397): 556-568. magiran.com/p1892461
Y. Ramezani, M. Pourreza, Bilondi , M. Yaghoobzadeh, M. Nazeri Tahrudi, "Qualitative Monitoring of Drinking Water Using Entropy Indices (Case Study: Central Aquifer of Birjand Plain)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.3 (2018): 556-568. magiran.com/p1892461
یوسف رمضانی ، محسن پوررضا بیلندی ، محمد ناظری تهرودی، مصطفی یعقوب زاده، (1397). 'پایش کیفی آب شرب با استفاده از شاخص های آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان مرکزی دشت بیرجند)'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(3)، صص.556-568. magiran.com/p1892461
Y. Ramezani, M. Pourreza, Bilondi , M. Yaghoobzadeh, M. Nazeri Tahrudi, (2018). 'Qualitative Monitoring of Drinking Water Using Entropy Indices (Case Study: Central Aquifer of Birjand Plain)', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(3), pp.556-568. magiran.com/p1892461
یوسف رمضانی ؛ محسن پوررضا بیلندی ؛ محمد ناظری تهرودی؛ مصطفی یعقوب زاده. "پایش کیفی آب شرب با استفاده از شاخص های آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان مرکزی دشت بیرجند)". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،3 ، 1397، 556-568. magiran.com/p1892461
Y. Ramezani; M. Pourreza; Bilondi ; M. Yaghoobzadeh; M. Nazeri Tahrudi. "Qualitative Monitoring of Drinking Water Using Entropy Indices (Case Study: Central Aquifer of Birjand Plain)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 3, 2018, 556-568. magiran.com/p1892461
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال