ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راشد گلمحمدی، زهرا هوشمندی، محبوبه سترکی، (1397). ارزیابی سمیت حاد نانوذرات Fe2NiO4 بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد در موش های صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26(3)، 134-142. magiran.com/p1892508
Rashed Golmohammadi, Zahra Hooshmandi, Mahbubeh Setorki, (2018). Evaluation of acute toxicity of Fe2NiO4 nanoparticle on biochemical parameters in rat liver, Ilam University of Medical Science, 26(3), 134-142. magiran.com/p1892508
راشد گلمحمدی، زهرا هوشمندی، محبوبه سترکی، ارزیابی سمیت حاد نانوذرات Fe2NiO4 بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد در موش های صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1397؛ 26(3): 134-142. magiran.com/p1892508
Rashed Golmohammadi, Zahra Hooshmandi, Mahbubeh Setorki, Evaluation of acute toxicity of Fe2NiO4 nanoparticle on biochemical parameters in rat liver, Ilam University of Medical Science, 2018; 26(3): 134-142. magiran.com/p1892508
راشد گلمحمدی، زهرا هوشمندی، محبوبه سترکی، "ارزیابی سمیت حاد نانوذرات Fe2NiO4 بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد در موش های صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 26، شماره 3 (1397): 134-142. magiran.com/p1892508
Rashed Golmohammadi, Zahra Hooshmandi, Mahbubeh Setorki, "Evaluation of acute toxicity of Fe2NiO4 nanoparticle on biochemical parameters in rat liver", Ilam University of Medical Science 26, no.3 (2018): 134-142. magiran.com/p1892508
راشد گلمحمدی، زهرا هوشمندی، محبوبه سترکی، (1397). 'ارزیابی سمیت حاد نانوذرات Fe2NiO4 بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد در موش های صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26(3)، صص.134-142. magiran.com/p1892508
Rashed Golmohammadi, Zahra Hooshmandi, Mahbubeh Setorki, (2018). 'Evaluation of acute toxicity of Fe2NiO4 nanoparticle on biochemical parameters in rat liver', Ilam University of Medical Science, 26(3), pp.134-142. magiran.com/p1892508
راشد گلمحمدی؛ زهرا هوشمندی؛ محبوبه سترکی. "ارزیابی سمیت حاد نانوذرات Fe2NiO4 بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد در موش های صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26 ،3 ، 1397، 134-142. magiran.com/p1892508
Rashed Golmohammadi; Zahra Hooshmandi; Mahbubeh Setorki. "Evaluation of acute toxicity of Fe2NiO4 nanoparticle on biochemical parameters in rat liver", Ilam University of Medical Science, 26, 3, 2018, 134-142. magiran.com/p1892508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال