ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید سجادیان ، نعیم اکرامی، (1397). سنجش میزان برخورداری استان های مرزی کشور از شاخص های توسعه با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و تاپسیس، فصلنامه آمایش محیط، 41، 47-70. magiran.com/p1892623
Nahid Sajadian , naeem ekrami, (2018). Assessing the Degree of Development in the Country’s Border Provinces Using Development Indicators through Numerical Taxonomy and TOPSIS Models, Amayesh Journal, 41, 47-70. magiran.com/p1892623
ناهید سجادیان ، نعیم اکرامی، سنجش میزان برخورداری استان های مرزی کشور از شاخص های توسعه با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و تاپسیس. فصلنامه آمایش محیط، 1397؛ 41: 47-70. magiran.com/p1892623
Nahid Sajadian , naeem ekrami, Assessing the Degree of Development in the Country’s Border Provinces Using Development Indicators through Numerical Taxonomy and TOPSIS Models, Amayesh Journal, 2018; 41: 47-70. magiran.com/p1892623
ناهید سجادیان ، نعیم اکرامی، "سنجش میزان برخورداری استان های مرزی کشور از شاخص های توسعه با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و تاپسیس"، فصلنامه آمایش محیط ،41 (1397): 47-70. magiran.com/p1892623
Nahid Sajadian , naeem ekrami, "Assessing the Degree of Development in the Country’s Border Provinces Using Development Indicators through Numerical Taxonomy and TOPSIS Models", Amayesh Journal no. 41 (2018): 47-70. magiran.com/p1892623
ناهید سجادیان ، نعیم اکرامی، (1397). 'سنجش میزان برخورداری استان های مرزی کشور از شاخص های توسعه با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و تاپسیس'، فصلنامه آمایش محیط، 41، صص.47-70. magiran.com/p1892623
Nahid Sajadian , naeem ekrami, (2018). 'Assessing the Degree of Development in the Country’s Border Provinces Using Development Indicators through Numerical Taxonomy and TOPSIS Models', Amayesh Journal, 41, pp.47-70. magiran.com/p1892623
ناهید سجادیان ؛ نعیم اکرامی. "سنجش میزان برخورداری استان های مرزی کشور از شاخص های توسعه با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و تاپسیس". فصلنامه آمایش محیط، 41 ، 1397، 47-70. magiran.com/p1892623
Nahid Sajadian ; naeem ekrami. "Assessing the Degree of Development in the Country’s Border Provinces Using Development Indicators through Numerical Taxonomy and TOPSIS Models", Amayesh Journal, 41, 2018, 47-70. magiran.com/p1892623
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال