ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین ملکی نژاد، زهرا خسروانی، امیرحسین پارسامهر ، (1397). بررسی تئوری آنتروپی شانون در وزن¬دار کردن شاخص کیفیت آب (مطالعه موردی: دشت میقان)، مجله پژوهش آب ایران، 12(29)، 101-110. magiran.com/p1892842
Amir Hossein Parsamehr , Hossein Malekinezhad, Zahra Khosravani, (2018). Investigation of Shannon Entropy Theory in Weighting of Water Quality Index (Case Study: Mighan Aquifer), Iranian Water Research Journal, 12(29), 101-110. magiran.com/p1892842
حسین ملکی نژاد، زهرا خسروانی، امیرحسین پارسامهر ، بررسی تئوری آنتروپی شانون در وزن¬دار کردن شاخص کیفیت آب (مطالعه موردی: دشت میقان). مجله پژوهش آب ایران، 1397؛ 12(29): 101-110. magiran.com/p1892842
Amir Hossein Parsamehr , Hossein Malekinezhad, Zahra Khosravani, Investigation of Shannon Entropy Theory in Weighting of Water Quality Index (Case Study: Mighan Aquifer), Iranian Water Research Journal, 2018; 12(29): 101-110. magiran.com/p1892842
حسین ملکی نژاد، زهرا خسروانی، امیرحسین پارسامهر ، "بررسی تئوری آنتروپی شانون در وزن¬دار کردن شاخص کیفیت آب (مطالعه موردی: دشت میقان)"، مجله پژوهش آب ایران 12، شماره 29 (1397): 101-110. magiran.com/p1892842
Amir Hossein Parsamehr , Hossein Malekinezhad, Zahra Khosravani, " Investigation of Shannon Entropy Theory in Weighting of Water Quality Index (Case Study: Mighan Aquifer)", Iranian Water Research Journal 12, no.29 (2018): 101-110. magiran.com/p1892842
حسین ملکی نژاد، زهرا خسروانی، امیرحسین پارسامهر ، (1397). 'بررسی تئوری آنتروپی شانون در وزن¬دار کردن شاخص کیفیت آب (مطالعه موردی: دشت میقان)'، مجله پژوهش آب ایران، 12(29)، صص.101-110. magiran.com/p1892842
Amir Hossein Parsamehr , Hossein Malekinezhad, Zahra Khosravani, (2018). ' Investigation of Shannon Entropy Theory in Weighting of Water Quality Index (Case Study: Mighan Aquifer)', Iranian Water Research Journal, 12(29), pp.101-110. magiran.com/p1892842
حسین ملکی نژاد؛ زهرا خسروانی؛ امیرحسین پارسامهر . "بررسی تئوری آنتروپی شانون در وزن¬دار کردن شاخص کیفیت آب (مطالعه موردی: دشت میقان)". مجله پژوهش آب ایران، 12 ،29 ، 1397، 101-110. magiran.com/p1892842
Amir Hossein Parsamehr ; Hossein Malekinezhad; Zahra Khosravani. " Investigation of Shannon Entropy Theory in Weighting of Water Quality Index (Case Study: Mighan Aquifer)", Iranian Water Research Journal, 12, 29, 2018, 101-110. magiran.com/p1892842
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال