ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد نظری ، پژمان آزادی، مرتضی خوشخوی، ایکیو ناکامورا، (1397). اثر زمآن های مایه کوبی و غلظت های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’)، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 25(2)، 53-66. magiran.com/p1892850
Farzad Nazari, (2018). Effect of inoculation times and acetosyringone concentrations on gene transfer efficiency of β-glucuronidase (GUS) gene mediated by Agrobacterium in gerbera (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’), Journal of Plant Production, 25(2), 53-66. magiran.com/p1892850
فرزاد نظری ، پژمان آزادی، مرتضی خوشخوی، ایکیو ناکامورا، اثر زمآن های مایه کوبی و غلظت های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’). فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 1397؛ 25(2): 53-66. magiran.com/p1892850
Farzad Nazari, Effect of inoculation times and acetosyringone concentrations on gene transfer efficiency of β-glucuronidase (GUS) gene mediated by Agrobacterium in gerbera (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’), Journal of Plant Production, 2018; 25(2): 53-66. magiran.com/p1892850
فرزاد نظری ، پژمان آزادی، مرتضی خوشخوی، ایکیو ناکامورا، "اثر زمآن های مایه کوبی و غلظت های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’)"، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 25، شماره 2 (1397): 53-66. magiran.com/p1892850
Farzad Nazari, "Effect of inoculation times and acetosyringone concentrations on gene transfer efficiency of β-glucuronidase (GUS) gene mediated by Agrobacterium in gerbera (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’)", Journal of Plant Production 25, no.2 (2018): 53-66. magiran.com/p1892850
فرزاد نظری ، پژمان آزادی، مرتضی خوشخوی، ایکیو ناکامورا، (1397). 'اثر زمآن های مایه کوبی و غلظت های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’)'، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 25(2)، صص.53-66. magiran.com/p1892850
Farzad Nazari, (2018). 'Effect of inoculation times and acetosyringone concentrations on gene transfer efficiency of β-glucuronidase (GUS) gene mediated by Agrobacterium in gerbera (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’)', Journal of Plant Production, 25(2), pp.53-66. magiran.com/p1892850
فرزاد نظری ؛ پژمان آزادی؛ مرتضی خوشخوی؛ ایکیو ناکامورا. "اثر زمآن های مایه کوبی و غلظت های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’)". فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 25 ،2 ، 1397، 53-66. magiran.com/p1892850
Farzad Nazari. "Effect of inoculation times and acetosyringone concentrations on gene transfer efficiency of β-glucuronidase (GUS) gene mediated by Agrobacterium in gerbera (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’)", Journal of Plant Production, 25, 2, 2018, 53-66. magiran.com/p1892850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال