ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا صادقی فسایی ، علی اصغر سعیدی ، زینب شفیعی، (1397). «بازگشت به خانه»: مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 9(34)، 63-94. magiran.com/p1892929
Soheyla Sadeghi Fasaei , Ali asghar saeidi, Zeinab Shafiei, (2018). "Coming back to house", female self-employment and entrepreneurial acts in handicraft brands: A Qualitative Analysis , Social Development & Welfare Planing, 9(34), 63-94. magiran.com/p1892929
سهیلا صادقی فسایی ، علی اصغر سعیدی ، زینب شفیعی، «بازگشت به خانه»: مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 1397؛ 9(34): 63-94. magiran.com/p1892929
Soheyla Sadeghi Fasaei , Ali asghar saeidi, Zeinab Shafiei, "Coming back to house", female self-employment and entrepreneurial acts in handicraft brands: A Qualitative Analysis , Social Development & Welfare Planing, 2018; 9(34): 63-94. magiran.com/p1892929
سهیلا صادقی فسایی ، علی اصغر سعیدی ، زینب شفیعی، "«بازگشت به خانه»: مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی"، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 9، شماره 34 (1397): 63-94. magiran.com/p1892929
Soheyla Sadeghi Fasaei , Ali asghar saeidi, Zeinab Shafiei, ""Coming back to house", female self-employment and entrepreneurial acts in handicraft brands: A Qualitative Analysis ", Social Development & Welfare Planing 9, no.34 (2018): 63-94. magiran.com/p1892929
سهیلا صادقی فسایی ، علی اصغر سعیدی ، زینب شفیعی، (1397). '«بازگشت به خانه»: مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی'، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 9(34)، صص.63-94. magiran.com/p1892929
Soheyla Sadeghi Fasaei , Ali asghar saeidi, Zeinab Shafiei, (2018). '"Coming back to house", female self-employment and entrepreneurial acts in handicraft brands: A Qualitative Analysis ', Social Development & Welfare Planing, 9(34), pp.63-94. magiran.com/p1892929
سهیلا صادقی فسایی ؛ علی اصغر سعیدی ؛ زینب شفیعی. "«بازگشت به خانه»: مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی". فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 9 ،34 ، 1397، 63-94. magiran.com/p1892929
Soheyla Sadeghi Fasaei ; Ali asghar saeidi; Zeinab Shafiei. ""Coming back to house", female self-employment and entrepreneurial acts in handicraft brands: A Qualitative Analysis ", Social Development & Welfare Planing, 9, 34, 2018, 63-94. magiran.com/p1892929
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال