ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گیسو حاتمی ، هاله حیدری تاش، سعیده فیروزبخت، نیلوفر معتمد، (1397). فراوانی اختلال گفتار و ارتباط آن با رفتارهای مکیدن تغذیه ای و غیر تغذیه ای در کودکان پیش دبستانی شهر بوشهر، فصلنامه توانبخشی، 19(3)، 238-248. magiran.com/p1892970
Gissou Hatami , Haleh Heidaritash , Saeedeh Firouz bakht , Niloofar Motamed, (2018). The Frequency of Speech Disorders and Its Relationship With Nutritive and Non-Nutritive Sucking Behaviors in 3-5 Years Old Children in Bushehr City, Iran, Archives of Rehabilitation, 19(3), 238-248. magiran.com/p1892970
گیسو حاتمی ، هاله حیدری تاش، سعیده فیروزبخت، نیلوفر معتمد، فراوانی اختلال گفتار و ارتباط آن با رفتارهای مکیدن تغذیه ای و غیر تغذیه ای در کودکان پیش دبستانی شهر بوشهر. فصلنامه توانبخشی، 1397؛ 19(3): 238-248. magiran.com/p1892970
Gissou Hatami , Haleh Heidaritash , Saeedeh Firouz bakht , Niloofar Motamed, The Frequency of Speech Disorders and Its Relationship With Nutritive and Non-Nutritive Sucking Behaviors in 3-5 Years Old Children in Bushehr City, Iran, Archives of Rehabilitation, 2018; 19(3): 238-248. magiran.com/p1892970
گیسو حاتمی ، هاله حیدری تاش، سعیده فیروزبخت، نیلوفر معتمد، "فراوانی اختلال گفتار و ارتباط آن با رفتارهای مکیدن تغذیه ای و غیر تغذیه ای در کودکان پیش دبستانی شهر بوشهر"، فصلنامه توانبخشی 19، شماره 3 (1397): 238-248. magiran.com/p1892970
Gissou Hatami , Haleh Heidaritash , Saeedeh Firouz bakht , Niloofar Motamed, "The Frequency of Speech Disorders and Its Relationship With Nutritive and Non-Nutritive Sucking Behaviors in 3-5 Years Old Children in Bushehr City, Iran", Archives of Rehabilitation 19, no.3 (2018): 238-248. magiran.com/p1892970
گیسو حاتمی ، هاله حیدری تاش، سعیده فیروزبخت، نیلوفر معتمد، (1397). 'فراوانی اختلال گفتار و ارتباط آن با رفتارهای مکیدن تغذیه ای و غیر تغذیه ای در کودکان پیش دبستانی شهر بوشهر'، فصلنامه توانبخشی، 19(3)، صص.238-248. magiran.com/p1892970
Gissou Hatami , Haleh Heidaritash , Saeedeh Firouz bakht , Niloofar Motamed, (2018). 'The Frequency of Speech Disorders and Its Relationship With Nutritive and Non-Nutritive Sucking Behaviors in 3-5 Years Old Children in Bushehr City, Iran', Archives of Rehabilitation, 19(3), pp.238-248. magiran.com/p1892970
گیسو حاتمی ؛ هاله حیدری تاش؛ سعیده فیروزبخت؛ نیلوفر معتمد. "فراوانی اختلال گفتار و ارتباط آن با رفتارهای مکیدن تغذیه ای و غیر تغذیه ای در کودکان پیش دبستانی شهر بوشهر". فصلنامه توانبخشی، 19 ،3 ، 1397، 238-248. magiran.com/p1892970
Gissou Hatami ; Haleh Heidaritash ; Saeedeh Firouz bakht ; Niloofar Motamed. "The Frequency of Speech Disorders and Its Relationship With Nutritive and Non-Nutritive Sucking Behaviors in 3-5 Years Old Children in Bushehr City, Iran", Archives of Rehabilitation, 19, 3, 2018, 238-248. magiran.com/p1892970
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال