ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی رحمتی، فرناز گرجیان، حمید عباداللهی چنذانق، (1396). هژمونی، رسانه و ورزش: تحلیل گفتمان بازتاب رسانه ای مسابقات فوتبال در مطبوعات مورد مطالعه: دهه ی 1340 تا دهه ی 1370، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 6(24)، 11-33. magiran.com/p1893188
mohamad mahdi rahmati, farnaz gorjian, hamid ebadollahi chanzanagh , (2017). Hegemony, Media, & Sport: Discourse analysis of soccer matches in media Iran: 1960 to 1990 , Journal of Society Culture Media, 6(24), 11-33. magiran.com/p1893188
محمد مهدی رحمتی، فرناز گرجیان، حمید عباداللهی چنذانق، هژمونی، رسانه و ورزش: تحلیل گفتمان بازتاب رسانه ای مسابقات فوتبال در مطبوعات مورد مطالعه: دهه ی 1340 تا دهه ی 1370. فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 1396؛ 6(24): 11-33. magiran.com/p1893188
mohamad mahdi rahmati, farnaz gorjian, hamid ebadollahi chanzanagh , Hegemony, Media, & Sport: Discourse analysis of soccer matches in media Iran: 1960 to 1990 , Journal of Society Culture Media, 2017; 6(24): 11-33. magiran.com/p1893188
محمد مهدی رحمتی، فرناز گرجیان، حمید عباداللهی چنذانق، "هژمونی، رسانه و ورزش: تحلیل گفتمان بازتاب رسانه ای مسابقات فوتبال در مطبوعات مورد مطالعه: دهه ی 1340 تا دهه ی 1370"، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه 6، شماره 24 (1396): 11-33. magiran.com/p1893188
mohamad mahdi rahmati, farnaz gorjian, hamid ebadollahi chanzanagh , "Hegemony, Media, & Sport: Discourse analysis of soccer matches in media Iran: 1960 to 1990 ", Journal of Society Culture Media 6, no.24 (2017): 11-33. magiran.com/p1893188
محمد مهدی رحمتی، فرناز گرجیان، حمید عباداللهی چنذانق، (1396). 'هژمونی، رسانه و ورزش: تحلیل گفتمان بازتاب رسانه ای مسابقات فوتبال در مطبوعات مورد مطالعه: دهه ی 1340 تا دهه ی 1370'، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 6(24)، صص.11-33. magiran.com/p1893188
mohamad mahdi rahmati, farnaz gorjian, hamid ebadollahi chanzanagh , (2017). 'Hegemony, Media, & Sport: Discourse analysis of soccer matches in media Iran: 1960 to 1990 ', Journal of Society Culture Media, 6(24), pp.11-33. magiran.com/p1893188
محمد مهدی رحمتی؛ فرناز گرجیان؛ حمید عباداللهی چنذانق. "هژمونی، رسانه و ورزش: تحلیل گفتمان بازتاب رسانه ای مسابقات فوتبال در مطبوعات مورد مطالعه: دهه ی 1340 تا دهه ی 1370". فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 6 ،24 ، 1396، 11-33. magiran.com/p1893188
mohamad mahdi rahmati; farnaz gorjian; hamid ebadollahi chanzanagh . "Hegemony, Media, & Sport: Discourse analysis of soccer matches in media Iran: 1960 to 1990 ", Journal of Society Culture Media, 6, 24, 2017, 11-33. magiran.com/p1893188
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال