ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد متانی، حمیدرضا ساعدی، راحله سادات خاتمی، (1396). بررسی تاثیرکسب دانش و جهت گیری بازار از رسانه های اجتماعی بر نوآوری برند با نقش تعدیل کنندگی توانایی استراتژیک(مطالعه موردی: شرکت های شهر سمنان)، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 6(24)، 109-123. magiran.com/p1893197
Mehrdad Matani, Hamid Reza saedi, Rahele Sadat Khatami , (2017). The study of the effect of knowledge and market orientation of social media on brand innovation with the role of strategic ability moderating (Case study: Semnan city companies) , Journal of Society Culture Media, 6(24), 109-123. magiran.com/p1893197
مهرداد متانی، حمیدرضا ساعدی، راحله سادات خاتمی، بررسی تاثیرکسب دانش و جهت گیری بازار از رسانه های اجتماعی بر نوآوری برند با نقش تعدیل کنندگی توانایی استراتژیک(مطالعه موردی: شرکت های شهر سمنان). فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 1396؛ 6(24): 109-123. magiran.com/p1893197
Mehrdad Matani, Hamid Reza saedi, Rahele Sadat Khatami , The study of the effect of knowledge and market orientation of social media on brand innovation with the role of strategic ability moderating (Case study: Semnan city companies) , Journal of Society Culture Media, 2017; 6(24): 109-123. magiran.com/p1893197
مهرداد متانی، حمیدرضا ساعدی، راحله سادات خاتمی، "بررسی تاثیرکسب دانش و جهت گیری بازار از رسانه های اجتماعی بر نوآوری برند با نقش تعدیل کنندگی توانایی استراتژیک(مطالعه موردی: شرکت های شهر سمنان)"، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه 6، شماره 24 (1396): 109-123. magiran.com/p1893197
Mehrdad Matani, Hamid Reza saedi, Rahele Sadat Khatami , "The study of the effect of knowledge and market orientation of social media on brand innovation with the role of strategic ability moderating (Case study: Semnan city companies) ", Journal of Society Culture Media 6, no.24 (2017): 109-123. magiran.com/p1893197
مهرداد متانی، حمیدرضا ساعدی، راحله سادات خاتمی، (1396). 'بررسی تاثیرکسب دانش و جهت گیری بازار از رسانه های اجتماعی بر نوآوری برند با نقش تعدیل کنندگی توانایی استراتژیک(مطالعه موردی: شرکت های شهر سمنان)'، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 6(24)، صص.109-123. magiran.com/p1893197
Mehrdad Matani, Hamid Reza saedi, Rahele Sadat Khatami , (2017). 'The study of the effect of knowledge and market orientation of social media on brand innovation with the role of strategic ability moderating (Case study: Semnan city companies) ', Journal of Society Culture Media, 6(24), pp.109-123. magiran.com/p1893197
مهرداد متانی؛ حمیدرضا ساعدی؛ راحله سادات خاتمی. "بررسی تاثیرکسب دانش و جهت گیری بازار از رسانه های اجتماعی بر نوآوری برند با نقش تعدیل کنندگی توانایی استراتژیک(مطالعه موردی: شرکت های شهر سمنان)". فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 6 ،24 ، 1396، 109-123. magiran.com/p1893197
Mehrdad Matani; Hamid Reza saedi; Rahele Sadat Khatami . "The study of the effect of knowledge and market orientation of social media on brand innovation with the role of strategic ability moderating (Case study: Semnan city companies) ", Journal of Society Culture Media, 6, 24, 2017, 109-123. magiran.com/p1893197
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال