ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرستو حسن پور، مصطفی شیخ زاده ، (1397). تاثیر روش های تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر میزان یادگیری دانش آموزان پایه هفتم در درس کار و فن آوری، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 15(57)، 138-150. magiran.com/p1893351
parastu Hasanpour, MOSTAFA SHEIKHZADEH , (2018). The Effect of Conceptual Map Teaching methods on Female Students Learning in Work and Technology Course, Curriculum Planning, 15(57), 138-150. magiran.com/p1893351
پرستو حسن پور، مصطفی شیخ زاده ، تاثیر روش های تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر میزان یادگیری دانش آموزان پایه هفتم در درس کار و فن آوری. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1397؛ 15(57): 138-150. magiran.com/p1893351
parastu Hasanpour, MOSTAFA SHEIKHZADEH , The Effect of Conceptual Map Teaching methods on Female Students Learning in Work and Technology Course, Curriculum Planning, 2018; 15(57): 138-150. magiran.com/p1893351
پرستو حسن پور، مصطفی شیخ زاده ، "تاثیر روش های تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر میزان یادگیری دانش آموزان پایه هفتم در درس کار و فن آوری"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 15، شماره 57 (1397): 138-150. magiran.com/p1893351
parastu Hasanpour, MOSTAFA SHEIKHZADEH , "The Effect of Conceptual Map Teaching methods on Female Students Learning in Work and Technology Course", Curriculum Planning 15, no.57 (2018): 138-150. magiran.com/p1893351
پرستو حسن پور، مصطفی شیخ زاده ، (1397). 'تاثیر روش های تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر میزان یادگیری دانش آموزان پایه هفتم در درس کار و فن آوری'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 15(57)، صص.138-150. magiran.com/p1893351
parastu Hasanpour, MOSTAFA SHEIKHZADEH , (2018). 'The Effect of Conceptual Map Teaching methods on Female Students Learning in Work and Technology Course', Curriculum Planning, 15(57), pp.138-150. magiran.com/p1893351
پرستو حسن پور؛ مصطفی شیخ زاده . "تاثیر روش های تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر میزان یادگیری دانش آموزان پایه هفتم در درس کار و فن آوری". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 15 ،57 ، 1397، 138-150. magiran.com/p1893351
parastu Hasanpour; MOSTAFA SHEIKHZADEH . "The Effect of Conceptual Map Teaching methods on Female Students Learning in Work and Technology Course", Curriculum Planning, 15, 57, 2018, 138-150. magiran.com/p1893351
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال