به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد سلطانی ذوقی ، محمود حاجی رحیمی، (1397). برآورد و مقایسه سطح برداشت از سفره های آب زیرزمینی تحت الگوهای مختلف بهره برداری و تاثیرآن بر پایداری: مطالعه دشت بهار استان همدان، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 10(4)، 173-194. magiran.com/p1893459
Ahmad Soltani, Zoghi, Mahmood Haji, Rahimi, (2019). Estimation and comparison the exploitation amount from ground- water resources under alternative exploitation models and its effect on sustainability: the study of Bahar-Hamedan Plain, Journal of Agricultural Economics Researches, 10(4), 173-194. magiran.com/p1893459
احمد سلطانی ذوقی ، محمود حاجی رحیمی، برآورد و مقایسه سطح برداشت از سفره های آب زیرزمینی تحت الگوهای مختلف بهره برداری و تاثیرآن بر پایداری: مطالعه دشت بهار استان همدان. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 1397؛ 10(4): 173-194. magiran.com/p1893459
Ahmad Soltani, Zoghi, Mahmood Haji, Rahimi, Estimation and comparison the exploitation amount from ground- water resources under alternative exploitation models and its effect on sustainability: the study of Bahar-Hamedan Plain, Journal of Agricultural Economics Researches, 2019; 10(4): 173-194. magiran.com/p1893459
احمد سلطانی ذوقی ، محمود حاجی رحیمی، "برآورد و مقایسه سطح برداشت از سفره های آب زیرزمینی تحت الگوهای مختلف بهره برداری و تاثیرآن بر پایداری: مطالعه دشت بهار استان همدان"، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 10، شماره 4 (1397): 173-194. magiran.com/p1893459
Ahmad Soltani, Zoghi, Mahmood Haji, Rahimi, "Estimation and comparison the exploitation amount from ground- water resources under alternative exploitation models and its effect on sustainability: the study of Bahar-Hamedan Plain", Journal of Agricultural Economics Researches 10, no.4 (2019): 173-194. magiran.com/p1893459
احمد سلطانی ذوقی ، محمود حاجی رحیمی، (1397). 'برآورد و مقایسه سطح برداشت از سفره های آب زیرزمینی تحت الگوهای مختلف بهره برداری و تاثیرآن بر پایداری: مطالعه دشت بهار استان همدان'، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 10(4)، صص.173-194. magiran.com/p1893459
Ahmad Soltani, Zoghi, Mahmood Haji, Rahimi, (2019). 'Estimation and comparison the exploitation amount from ground- water resources under alternative exploitation models and its effect on sustainability: the study of Bahar-Hamedan Plain', Journal of Agricultural Economics Researches, 10(4), pp.173-194. magiran.com/p1893459
احمد سلطانی ذوقی ؛ محمود حاجی رحیمی. "برآورد و مقایسه سطح برداشت از سفره های آب زیرزمینی تحت الگوهای مختلف بهره برداری و تاثیرآن بر پایداری: مطالعه دشت بهار استان همدان". مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 10 ،4 ، 1397، 173-194. magiran.com/p1893459
Ahmad Soltani; Zoghi; Mahmood Haji; Rahimi. "Estimation and comparison the exploitation amount from ground- water resources under alternative exploitation models and its effect on sustainability: the study of Bahar-Hamedan Plain", Journal of Agricultural Economics Researches, 10, 4, 2019, 173-194. magiran.com/p1893459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال