ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا میرفتاحی، محمودرضا روزبان، سهیل کریمی ، وحید توللی، ساسان علی نیایی فرد، (1397). ارزیابی تحمل به شوری دانهال های پسته با بررسی رشد، آسیب های اکسیداتیو و ترکیب عناصر معدنی، فصلنامه تولیدات گیاهی، 41(2)، 13-28. magiran.com/p1893473
Z. Mirfattahi, M.R. Roozban, S. Karimi , V. Tavallali, S. Aliniaeifard, (2018). Screening Salt Tolerance in Pistachio Seedlings by Evaluating Growth, Oxidative Damages and Mineral Composition, The Plant Production, 41(2), 13-28. magiran.com/p1893473
زهرا میرفتاحی، محمودرضا روزبان، سهیل کریمی ، وحید توللی، ساسان علی نیایی فرد، ارزیابی تحمل به شوری دانهال های پسته با بررسی رشد، آسیب های اکسیداتیو و ترکیب عناصر معدنی. فصلنامه تولیدات گیاهی، 1397؛ 41(2): 13-28. magiran.com/p1893473
Z. Mirfattahi, M.R. Roozban, S. Karimi , V. Tavallali, S. Aliniaeifard, Screening Salt Tolerance in Pistachio Seedlings by Evaluating Growth, Oxidative Damages and Mineral Composition, The Plant Production, 2018; 41(2): 13-28. magiran.com/p1893473
زهرا میرفتاحی، محمودرضا روزبان، سهیل کریمی ، وحید توللی، ساسان علی نیایی فرد، "ارزیابی تحمل به شوری دانهال های پسته با بررسی رشد، آسیب های اکسیداتیو و ترکیب عناصر معدنی"، فصلنامه تولیدات گیاهی 41، شماره 2 (1397): 13-28. magiran.com/p1893473
Z. Mirfattahi, M.R. Roozban, S. Karimi , V. Tavallali, S. Aliniaeifard, "Screening Salt Tolerance in Pistachio Seedlings by Evaluating Growth, Oxidative Damages and Mineral Composition", The Plant Production 41, no.2 (2018): 13-28. magiran.com/p1893473
زهرا میرفتاحی، محمودرضا روزبان، سهیل کریمی ، وحید توللی، ساسان علی نیایی فرد، (1397). 'ارزیابی تحمل به شوری دانهال های پسته با بررسی رشد، آسیب های اکسیداتیو و ترکیب عناصر معدنی'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 41(2)، صص.13-28. magiran.com/p1893473
Z. Mirfattahi, M.R. Roozban, S. Karimi , V. Tavallali, S. Aliniaeifard, (2018). 'Screening Salt Tolerance in Pistachio Seedlings by Evaluating Growth, Oxidative Damages and Mineral Composition', The Plant Production, 41(2), pp.13-28. magiran.com/p1893473
زهرا میرفتاحی؛ محمودرضا روزبان؛ سهیل کریمی ؛ وحید توللی؛ ساسان علی نیایی فرد. "ارزیابی تحمل به شوری دانهال های پسته با بررسی رشد، آسیب های اکسیداتیو و ترکیب عناصر معدنی". فصلنامه تولیدات گیاهی، 41 ،2 ، 1397، 13-28. magiran.com/p1893473
Z. Mirfattahi; M.R. Roozban; S. Karimi ; V. Tavallali; S. Aliniaeifard. "Screening Salt Tolerance in Pistachio Seedlings by Evaluating Growth, Oxidative Damages and Mineral Composition", The Plant Production, 41, 2, 2018, 13-28. magiran.com/p1893473
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال