ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد مهدوی جهان آباد ، ابوالحسن راستیان نسب، رقیه محمودی، اسماعیل کاظمی، محمد میثم صلاحی اردکانی، حبیب الله گندمکار، (1397). نقش نانو ذرات سلنیوم در عملکرد تولید مثلی ماهیان، فصلنامه آبزیان زینتی، 5(3)، 27-39. magiran.com/p1893619
Javad Mahdave jehanabad , Aboalhassan Rastiannasab Doctor, Roghay Mahmodi Doctor, (2018). The role of selenium nanoparticles in reproductive performance of fish, Journal of Ornamental Aquatics, 5(3), 27-39. magiran.com/p1893619
جواد مهدوی جهان آباد ، ابوالحسن راستیان نسب، رقیه محمودی، اسماعیل کاظمی، محمد میثم صلاحی اردکانی، حبیب الله گندمکار، نقش نانو ذرات سلنیوم در عملکرد تولید مثلی ماهیان. فصلنامه آبزیان زینتی، 1397؛ 5(3): 27-39. magiran.com/p1893619
Javad Mahdave jehanabad , Aboalhassan Rastiannasab Doctor, Roghay Mahmodi Doctor, The role of selenium nanoparticles in reproductive performance of fish, Journal of Ornamental Aquatics, 2018; 5(3): 27-39. magiran.com/p1893619
جواد مهدوی جهان آباد ، ابوالحسن راستیان نسب، رقیه محمودی، اسماعیل کاظمی، محمد میثم صلاحی اردکانی، حبیب الله گندمکار، "نقش نانو ذرات سلنیوم در عملکرد تولید مثلی ماهیان"، فصلنامه آبزیان زینتی 5، شماره 3 (1397): 27-39. magiran.com/p1893619
Javad Mahdave jehanabad , Aboalhassan Rastiannasab Doctor, Roghay Mahmodi Doctor, "The role of selenium nanoparticles in reproductive performance of fish", Journal of Ornamental Aquatics 5, no.3 (2018): 27-39. magiran.com/p1893619
جواد مهدوی جهان آباد ، ابوالحسن راستیان نسب، رقیه محمودی، اسماعیل کاظمی، محمد میثم صلاحی اردکانی، حبیب الله گندمکار، (1397). 'نقش نانو ذرات سلنیوم در عملکرد تولید مثلی ماهیان'، فصلنامه آبزیان زینتی، 5(3)، صص.27-39. magiran.com/p1893619
Javad Mahdave jehanabad , Aboalhassan Rastiannasab Doctor, Roghay Mahmodi Doctor, (2018). 'The role of selenium nanoparticles in reproductive performance of fish', Journal of Ornamental Aquatics, 5(3), pp.27-39. magiran.com/p1893619
جواد مهدوی جهان آباد ؛ ابوالحسن راستیان نسب؛ رقیه محمودی؛ اسماعیل کاظمی؛ محمد میثم صلاحی اردکانی؛ حبیب الله گندمکار. "نقش نانو ذرات سلنیوم در عملکرد تولید مثلی ماهیان". فصلنامه آبزیان زینتی، 5 ،3 ، 1397، 27-39. magiran.com/p1893619
Javad Mahdave jehanabad ; Aboalhassan Rastiannasab Doctor; Roghay Mahmodi Doctor. "The role of selenium nanoparticles in reproductive performance of fish", Journal of Ornamental Aquatics, 5, 3, 2018, 27-39. magiran.com/p1893619
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال