ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین فرجی ، محمود آروین، نسرین آتش افروز، (1397). بررسی تاب آوری منطقه ای با استفاده از تحلیل فضایی و مدل ترکیبی WASPAS ( مطالعه موردی: شهرستان های استان خوزستان)، دو فصلنامه آمایش سرزمین، 10(1)، 1-29. magiran.com/p1893661
Amin Faraji , Mahmoud Arvin, Nasrin Atash, Afrooz , (2018). Investigation of regional resilience using spatial analysis and WASPAS hybrid model (Case Study: Townships of Khuzestan Province), Town And Country Planning, 10(1), 1-29. magiran.com/p1893661
امین فرجی ، محمود آروین، نسرین آتش افروز، بررسی تاب آوری منطقه ای با استفاده از تحلیل فضایی و مدل ترکیبی WASPAS ( مطالعه موردی: شهرستان های استان خوزستان). دو فصلنامه آمایش سرزمین، 1397؛ 10(1): 1-29. magiran.com/p1893661
Amin Faraji , Mahmoud Arvin, Nasrin Atash, Afrooz , Investigation of regional resilience using spatial analysis and WASPAS hybrid model (Case Study: Townships of Khuzestan Province), Town And Country Planning, 2018; 10(1): 1-29. magiran.com/p1893661
امین فرجی ، محمود آروین، نسرین آتش افروز، "بررسی تاب آوری منطقه ای با استفاده از تحلیل فضایی و مدل ترکیبی WASPAS ( مطالعه موردی: شهرستان های استان خوزستان)"، دو فصلنامه آمایش سرزمین 10، شماره 1 (1397): 1-29. magiran.com/p1893661
Amin Faraji , Mahmoud Arvin, Nasrin Atash, Afrooz , "Investigation of regional resilience using spatial analysis and WASPAS hybrid model (Case Study: Townships of Khuzestan Province)", Town And Country Planning 10, no.1 (2018): 1-29. magiran.com/p1893661
امین فرجی ، محمود آروین، نسرین آتش افروز، (1397). 'بررسی تاب آوری منطقه ای با استفاده از تحلیل فضایی و مدل ترکیبی WASPAS ( مطالعه موردی: شهرستان های استان خوزستان)'، دو فصلنامه آمایش سرزمین، 10(1)، صص.1-29. magiran.com/p1893661
Amin Faraji , Mahmoud Arvin, Nasrin Atash, Afrooz , (2018). 'Investigation of regional resilience using spatial analysis and WASPAS hybrid model (Case Study: Townships of Khuzestan Province)', Town And Country Planning, 10(1), pp.1-29. magiran.com/p1893661
امین فرجی ؛ محمود آروین؛ نسرین آتش افروز. "بررسی تاب آوری منطقه ای با استفاده از تحلیل فضایی و مدل ترکیبی WASPAS ( مطالعه موردی: شهرستان های استان خوزستان)". دو فصلنامه آمایش سرزمین، 10 ،1 ، 1397، 1-29. magiran.com/p1893661
Amin Faraji ; Mahmoud Arvin; Nasrin Atash; Afrooz . "Investigation of regional resilience using spatial analysis and WASPAS hybrid model (Case Study: Townships of Khuzestan Province)", Town And Country Planning, 10, 1, 2018, 1-29. magiran.com/p1893661
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال