ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بختیاری زمانی، احسان صائب نوری ، علی حسن زاده تبریزی، (1397). بررسی اثر فرکانس و سیکل کاری در فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پوشش های نانوکریستال TiO2، مجله مواد نوین، 9(1)، 37-52. magiran.com/p1893673
Hassan Bakhtiari Zamani, Ehsan Saebnoori , Ali Hassanzadeh Tabrizi, (2018). Investigation on the effect of frequency and duty cycle on nano-crystalline TiO2 coatings produced by plasma electrolytic oxidation, New Materials, 9(1), 37-52. magiran.com/p1893673
حسن بختیاری زمانی، احسان صائب نوری ، علی حسن زاده تبریزی، بررسی اثر فرکانس و سیکل کاری در فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پوشش های نانوکریستال TiO2. مجله مواد نوین، 1397؛ 9(1): 37-52. magiran.com/p1893673
Hassan Bakhtiari Zamani, Ehsan Saebnoori , Ali Hassanzadeh Tabrizi, Investigation on the effect of frequency and duty cycle on nano-crystalline TiO2 coatings produced by plasma electrolytic oxidation, New Materials, 2018; 9(1): 37-52. magiran.com/p1893673
حسن بختیاری زمانی، احسان صائب نوری ، علی حسن زاده تبریزی، "بررسی اثر فرکانس و سیکل کاری در فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پوشش های نانوکریستال TiO2"، مجله مواد نوین 9، شماره 1 (1397): 37-52. magiran.com/p1893673
Hassan Bakhtiari Zamani, Ehsan Saebnoori , Ali Hassanzadeh Tabrizi, "Investigation on the effect of frequency and duty cycle on nano-crystalline TiO2 coatings produced by plasma electrolytic oxidation", New Materials 9, no.1 (2018): 37-52. magiran.com/p1893673
حسن بختیاری زمانی، احسان صائب نوری ، علی حسن زاده تبریزی، (1397). 'بررسی اثر فرکانس و سیکل کاری در فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پوشش های نانوکریستال TiO2'، مجله مواد نوین، 9(1)، صص.37-52. magiran.com/p1893673
Hassan Bakhtiari Zamani, Ehsan Saebnoori , Ali Hassanzadeh Tabrizi, (2018). 'Investigation on the effect of frequency and duty cycle on nano-crystalline TiO2 coatings produced by plasma electrolytic oxidation', New Materials, 9(1), pp.37-52. magiran.com/p1893673
حسن بختیاری زمانی؛ احسان صائب نوری ؛ علی حسن زاده تبریزی. "بررسی اثر فرکانس و سیکل کاری در فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پوشش های نانوکریستال TiO2". مجله مواد نوین، 9 ،1 ، 1397، 37-52. magiran.com/p1893673
Hassan Bakhtiari Zamani; Ehsan Saebnoori ; Ali Hassanzadeh Tabrizi. "Investigation on the effect of frequency and duty cycle on nano-crystalline TiO2 coatings produced by plasma electrolytic oxidation", New Materials, 9, 1, 2018, 37-52. magiran.com/p1893673
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال