ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد نوری، چنگیز دهقانیان ، (1397). بررسی اثر غلظت سدیم کربنات روی خواص خوردگی پوشش نیتروکربوره به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی، مجله مواد نوین، 9(1)، 67-76. magiran.com/p1893678
Seyyed Mohammad Noori, Changiz Dehghanian , (2018). Effect of sodium carbonate additive on corrosion behavior of nitrocarburized coating by cathodic plasma electrolytic, New Materials, 9(1), 67-76. magiran.com/p1893678
سید محمد نوری، چنگیز دهقانیان ، بررسی اثر غلظت سدیم کربنات روی خواص خوردگی پوشش نیتروکربوره به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی. مجله مواد نوین، 1397؛ 9(1): 67-76. magiran.com/p1893678
Seyyed Mohammad Noori, Changiz Dehghanian , Effect of sodium carbonate additive on corrosion behavior of nitrocarburized coating by cathodic plasma electrolytic, New Materials, 2018; 9(1): 67-76. magiran.com/p1893678
سید محمد نوری، چنگیز دهقانیان ، "بررسی اثر غلظت سدیم کربنات روی خواص خوردگی پوشش نیتروکربوره به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی"، مجله مواد نوین 9، شماره 1 (1397): 67-76. magiran.com/p1893678
Seyyed Mohammad Noori, Changiz Dehghanian , "Effect of sodium carbonate additive on corrosion behavior of nitrocarburized coating by cathodic plasma electrolytic", New Materials 9, no.1 (2018): 67-76. magiran.com/p1893678
سید محمد نوری، چنگیز دهقانیان ، (1397). 'بررسی اثر غلظت سدیم کربنات روی خواص خوردگی پوشش نیتروکربوره به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی'، مجله مواد نوین، 9(1)، صص.67-76. magiran.com/p1893678
Seyyed Mohammad Noori, Changiz Dehghanian , (2018). 'Effect of sodium carbonate additive on corrosion behavior of nitrocarburized coating by cathodic plasma electrolytic', New Materials, 9(1), pp.67-76. magiran.com/p1893678
سید محمد نوری؛ چنگیز دهقانیان . "بررسی اثر غلظت سدیم کربنات روی خواص خوردگی پوشش نیتروکربوره به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی". مجله مواد نوین، 9 ،1 ، 1397، 67-76. magiran.com/p1893678
Seyyed Mohammad Noori; Changiz Dehghanian . "Effect of sodium carbonate additive on corrosion behavior of nitrocarburized coating by cathodic plasma electrolytic", New Materials, 9, 1, 2018, 67-76. magiran.com/p1893678
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال