ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهین معقول ، ربیع الله فرمانبر، زهرا جلیلی ، (1397). تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور بهداشتی بر رفتار تغذیه ای بیماران دچار سکته قلبی، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 27(107)، 54-60. magiran.com/p1894163
S Maghoul , R Farmanbar, Z Jalili , (2018). Assessment of the Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nutritional Behavior of Patients With Myocardial Infarction, Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 27(107), 54-60. magiran.com/p1894163
شهین معقول ، ربیع الله فرمانبر، زهرا جلیلی ، تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور بهداشتی بر رفتار تغذیه ای بیماران دچار سکته قلبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 1397؛ 27(107): 54-60. magiran.com/p1894163
S Maghoul , R Farmanbar, Z Jalili , Assessment of the Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nutritional Behavior of Patients With Myocardial Infarction, Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 2018; 27(107): 54-60. magiran.com/p1894163
شهین معقول ، ربیع الله فرمانبر، زهرا جلیلی ، "تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور بهداشتی بر رفتار تغذیه ای بیماران دچار سکته قلبی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 27، شماره 107 (1397): 54-60. magiran.com/p1894163
S Maghoul , R Farmanbar, Z Jalili , " Assessment of the Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nutritional Behavior of Patients With Myocardial Infarction", Journal Of Guilan University Of Medical Sciences 27, no.107 (2018): 54-60. magiran.com/p1894163
شهین معقول ، ربیع الله فرمانبر، زهرا جلیلی ، (1397). 'تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور بهداشتی بر رفتار تغذیه ای بیماران دچار سکته قلبی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 27(107)، صص.54-60. magiran.com/p1894163
S Maghoul , R Farmanbar, Z Jalili , (2018). ' Assessment of the Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nutritional Behavior of Patients With Myocardial Infarction', Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 27(107), pp.54-60. magiran.com/p1894163
شهین معقول ؛ ربیع الله فرمانبر؛ زهرا جلیلی . "تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور بهداشتی بر رفتار تغذیه ای بیماران دچار سکته قلبی". مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 27 ،107 ، 1397، 54-60. magiran.com/p1894163
S Maghoul ; R Farmanbar; Z Jalili . " Assessment of the Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nutritional Behavior of Patients With Myocardial Infarction", Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 27, 107, 2018, 54-60. magiran.com/p1894163
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال