ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرح فرخی، زهرا کرم پور قبچاق ، (1397). اثر ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی بر آسیب کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 27(107)، 69-79. magiran.com/p1894169
F Farokhi, Z Karampour Qipchaq , (2018). The Effect of Combined Atorvastatin and Zinc on Liver Damage in Streptozotocin Induced Diabetic Rats, Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 27(107), 69-79. magiran.com/p1894169
فرح فرخی، زهرا کرم پور قبچاق ، اثر ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی بر آسیب کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 1397؛ 27(107): 69-79. magiran.com/p1894169
F Farokhi, Z Karampour Qipchaq , The Effect of Combined Atorvastatin and Zinc on Liver Damage in Streptozotocin Induced Diabetic Rats, Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 2018; 27(107): 69-79. magiran.com/p1894169
فرح فرخی، زهرا کرم پور قبچاق ، "اثر ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی بر آسیب کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 27، شماره 107 (1397): 69-79. magiran.com/p1894169
F Farokhi, Z Karampour Qipchaq , " The Effect of Combined Atorvastatin and Zinc on Liver Damage in Streptozotocin Induced Diabetic Rats", Journal Of Guilan University Of Medical Sciences 27, no.107 (2018): 69-79. magiran.com/p1894169
فرح فرخی، زهرا کرم پور قبچاق ، (1397). 'اثر ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی بر آسیب کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 27(107)، صص.69-79. magiran.com/p1894169
F Farokhi, Z Karampour Qipchaq , (2018). ' The Effect of Combined Atorvastatin and Zinc on Liver Damage in Streptozotocin Induced Diabetic Rats', Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 27(107), pp.69-79. magiran.com/p1894169
فرح فرخی؛ زهرا کرم پور قبچاق . "اثر ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی بر آسیب کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین". مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 27 ،107 ، 1397، 69-79. magiran.com/p1894169
F Farokhi; Z Karampour Qipchaq . " The Effect of Combined Atorvastatin and Zinc on Liver Damage in Streptozotocin Induced Diabetic Rats", Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 27, 107, 2018, 69-79. magiran.com/p1894169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال