ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا سبحان ، سید محمد جلیل ابریشم ، محمد سبحان ، حمید پهلوان حسینی ، شهرام شکرانه ، محسن دهقانپور فراشاه، (1397). پیشگویی قطر گرافت تاندون همسترینگ در جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی به وسیله MRI، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 26(5)، 393-398. magiran.com/p1894236
Mohammad Reza Sobhan , Seyed Mohammad Jalil Abrisham , Mohammad Sobhan , Hamid Pahlavanhosseini , Shahram Shokrane , Mohsen Dehghanpour, (2018). Using magnetic resonance imaging to predict the diameter of autologous hamstring graft in anterior cruciate ligament reconstruction, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 26(5), 393-398. magiran.com/p1894236
محمدرضا سبحان ، سید محمد جلیل ابریشم ، محمد سبحان ، حمید پهلوان حسینی ، شهرام شکرانه ، محسن دهقانپور فراشاه، پیشگویی قطر گرافت تاندون همسترینگ در جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی به وسیله MRI. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1397؛ 26(5): 393-398. magiran.com/p1894236
Mohammad Reza Sobhan , Seyed Mohammad Jalil Abrisham , Mohammad Sobhan , Hamid Pahlavanhosseini , Shahram Shokrane , Mohsen Dehghanpour, Using magnetic resonance imaging to predict the diameter of autologous hamstring graft in anterior cruciate ligament reconstruction, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2018; 26(5): 393-398. magiran.com/p1894236
محمدرضا سبحان ، سید محمد جلیل ابریشم ، محمد سبحان ، حمید پهلوان حسینی ، شهرام شکرانه ، محسن دهقانپور فراشاه، "پیشگویی قطر گرافت تاندون همسترینگ در جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی به وسیله MRI"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 26، شماره 5 (1397): 393-398. magiran.com/p1894236
Mohammad Reza Sobhan , Seyed Mohammad Jalil Abrisham , Mohammad Sobhan , Hamid Pahlavanhosseini , Shahram Shokrane , Mohsen Dehghanpour, "Using magnetic resonance imaging to predict the diameter of autologous hamstring graft in anterior cruciate ligament reconstruction", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 26, no.5 (2018): 393-398. magiran.com/p1894236
محمدرضا سبحان ، سید محمد جلیل ابریشم ، محمد سبحان ، حمید پهلوان حسینی ، شهرام شکرانه ، محسن دهقانپور فراشاه، (1397). 'پیشگویی قطر گرافت تاندون همسترینگ در جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی به وسیله MRI'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 26(5)، صص.393-398. magiran.com/p1894236
Mohammad Reza Sobhan , Seyed Mohammad Jalil Abrisham , Mohammad Sobhan , Hamid Pahlavanhosseini , Shahram Shokrane , Mohsen Dehghanpour, (2018). 'Using magnetic resonance imaging to predict the diameter of autologous hamstring graft in anterior cruciate ligament reconstruction', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 26(5), pp.393-398. magiran.com/p1894236
محمدرضا سبحان ؛ سید محمد جلیل ابریشم ؛ محمد سبحان ؛ حمید پهلوان حسینی ؛ شهرام شکرانه ؛ محسن دهقانپور فراشاه. "پیشگویی قطر گرافت تاندون همسترینگ در جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی به وسیله MRI". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 26 ،5 ، 1397، 393-398. magiran.com/p1894236
Mohammad Reza Sobhan ; Seyed Mohammad Jalil Abrisham ; Mohammad Sobhan ; Hamid Pahlavanhosseini ; Shahram Shokrane ; Mohsen Dehghanpour. "Using magnetic resonance imaging to predict the diameter of autologous hamstring graft in anterior cruciate ligament reconstruction", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 26, 5, 2018, 393-398. magiran.com/p1894236
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال