ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن حیدری فتحیان، سیدحمیدرضا پسندیده ، (1397). مدل سازی و حل یک مسئله ی دوهدفه ی زنجیره ی تامین سه سطحی و تحلیل حساسیت آن با استفاده از آزمون فرض آماری و روش های تاپسیس و میانگین ساده ی وزنی، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 34(1)، 87-94. magiran.com/p1894349
H. Heidari Fathian, S.H.R. Pasandideh, (2018). MODELING AND SOLVING A THREE-ECHELON SUPPLY CHAIN PROBLEM USING STATISTICAL HYPOTHESIS TEST AND TOPSIS AND SAW METHODS, Industrial Engineering & Management Sharif, 34(1), 87-94. magiran.com/p1894349
حسن حیدری فتحیان، سیدحمیدرضا پسندیده ، مدل سازی و حل یک مسئله ی دوهدفه ی زنجیره ی تامین سه سطحی و تحلیل حساسیت آن با استفاده از آزمون فرض آماری و روش های تاپسیس و میانگین ساده ی وزنی. مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 1397؛ 34(1): 87-94. magiran.com/p1894349
H. Heidari Fathian, S.H.R. Pasandideh, MODELING AND SOLVING A THREE-ECHELON SUPPLY CHAIN PROBLEM USING STATISTICAL HYPOTHESIS TEST AND TOPSIS AND SAW METHODS, Industrial Engineering & Management Sharif, 2018; 34(1): 87-94. magiran.com/p1894349
حسن حیدری فتحیان، سیدحمیدرضا پسندیده ، "مدل سازی و حل یک مسئله ی دوهدفه ی زنجیره ی تامین سه سطحی و تحلیل حساسیت آن با استفاده از آزمون فرض آماری و روش های تاپسیس و میانگین ساده ی وزنی"، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف 34، شماره 1 (1397): 87-94. magiran.com/p1894349
H. Heidari Fathian, S.H.R. Pasandideh, "MODELING AND SOLVING A THREE-ECHELON SUPPLY CHAIN PROBLEM USING STATISTICAL HYPOTHESIS TEST AND TOPSIS AND SAW METHODS", Industrial Engineering & Management Sharif 34, no.1 (2018): 87-94. magiran.com/p1894349
حسن حیدری فتحیان، سیدحمیدرضا پسندیده ، (1397). 'مدل سازی و حل یک مسئله ی دوهدفه ی زنجیره ی تامین سه سطحی و تحلیل حساسیت آن با استفاده از آزمون فرض آماری و روش های تاپسیس و میانگین ساده ی وزنی'، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 34(1)، صص.87-94. magiran.com/p1894349
H. Heidari Fathian, S.H.R. Pasandideh, (2018). 'MODELING AND SOLVING A THREE-ECHELON SUPPLY CHAIN PROBLEM USING STATISTICAL HYPOTHESIS TEST AND TOPSIS AND SAW METHODS', Industrial Engineering & Management Sharif, 34(1), pp.87-94. magiran.com/p1894349
حسن حیدری فتحیان؛ سیدحمیدرضا پسندیده . "مدل سازی و حل یک مسئله ی دوهدفه ی زنجیره ی تامین سه سطحی و تحلیل حساسیت آن با استفاده از آزمون فرض آماری و روش های تاپسیس و میانگین ساده ی وزنی". مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 34 ،1 ، 1397، 87-94. magiran.com/p1894349
H. Heidari Fathian; S.H.R. Pasandideh. "MODELING AND SOLVING A THREE-ECHELON SUPPLY CHAIN PROBLEM USING STATISTICAL HYPOTHESIS TEST AND TOPSIS AND SAW METHODS", Industrial Engineering & Management Sharif, 34, 1, 2018, 87-94. magiran.com/p1894349
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال