به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مبلغ الاسلام ، سلیمان محجوب ، مهرداد تقی بخش ، علی بیژنی، (1397). مقایسه مقادیر ترکیبات واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بزاق مردان سیگاری و غیر سیگاری، Caspian Journal of Dental Research، 7(2)، 44-48. magiran.com/p1894484
Mohammad Moballegholeslam , Soleiman Mahjoub, Mehrdad Taghibakhsh , Ali Bijani, (2018). Comparison of thiobarbituric acid reacting substances and total antioxidant capacity in saliva of smokers and nonsmokers, Caspian Journal of Dental Research, 7(2), 44-48. magiran.com/p1894484
محمد مبلغ الاسلام ، سلیمان محجوب ، مهرداد تقی بخش ، علی بیژنی، مقایسه مقادیر ترکیبات واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بزاق مردان سیگاری و غیر سیگاری. Caspian Journal of Dental Research، 1397؛ 7(2): 44-48. magiran.com/p1894484
Mohammad Moballegholeslam , Soleiman Mahjoub, Mehrdad Taghibakhsh , Ali Bijani, Comparison of thiobarbituric acid reacting substances and total antioxidant capacity in saliva of smokers and nonsmokers, Caspian Journal of Dental Research, 2018; 7(2): 44-48. magiran.com/p1894484
محمد مبلغ الاسلام ، سلیمان محجوب ، مهرداد تقی بخش ، علی بیژنی، "مقایسه مقادیر ترکیبات واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بزاق مردان سیگاری و غیر سیگاری"، Caspian Journal of Dental Research 7، شماره 2 (1397): 44-48. magiran.com/p1894484
Mohammad Moballegholeslam , Soleiman Mahjoub, Mehrdad Taghibakhsh , Ali Bijani, "Comparison of thiobarbituric acid reacting substances and total antioxidant capacity in saliva of smokers and nonsmokers", Caspian Journal of Dental Research 7, no.2 (2018): 44-48. magiran.com/p1894484
محمد مبلغ الاسلام ، سلیمان محجوب ، مهرداد تقی بخش ، علی بیژنی، (1397). 'مقایسه مقادیر ترکیبات واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بزاق مردان سیگاری و غیر سیگاری'، Caspian Journal of Dental Research، 7(2)، صص.44-48. magiran.com/p1894484
Mohammad Moballegholeslam , Soleiman Mahjoub, Mehrdad Taghibakhsh , Ali Bijani, (2018). 'Comparison of thiobarbituric acid reacting substances and total antioxidant capacity in saliva of smokers and nonsmokers', Caspian Journal of Dental Research, 7(2), pp.44-48. magiran.com/p1894484
محمد مبلغ الاسلام ؛ سلیمان محجوب ؛ مهرداد تقی بخش ؛ علی بیژنی. "مقایسه مقادیر ترکیبات واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بزاق مردان سیگاری و غیر سیگاری". Caspian Journal of Dental Research، 7 ،2 ، 1397، 44-48. magiran.com/p1894484
Mohammad Moballegholeslam ; Soleiman Mahjoub; Mehrdad Taghibakhsh ; Ali Bijani. "Comparison of thiobarbituric acid reacting substances and total antioxidant capacity in saliva of smokers and nonsmokers", Caspian Journal of Dental Research, 7, 2, 2018, 44-48. magiran.com/p1894484
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال