ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد ترشیزی، مهدی شهبازی ، ابوذر دارابی، (1397). تاثیر محیط غنی در خانه بر سرعت پیشرفت یادگیری دریبل فوتبال پسران 6 تا 13 ساله، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10(32)، 159-172. magiran.com/p1894601
Sajjad Tarshizi Bargoei, Mehdi Shahbazi , Abuzar Darabi, (2018). The effect of Rich Environment (Home) on the Speed Progress Learning of football dribbling in Boys 6-13 Years old, Development & Motor Learning, 10(32), 159-172. magiran.com/p1894601
سجاد ترشیزی، مهدی شهبازی ، ابوذر دارابی، تاثیر محیط غنی در خانه بر سرعت پیشرفت یادگیری دریبل فوتبال پسران 6 تا 13 ساله. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1397؛ 10(32): 159-172. magiran.com/p1894601
Sajjad Tarshizi Bargoei, Mehdi Shahbazi , Abuzar Darabi, The effect of Rich Environment (Home) on the Speed Progress Learning of football dribbling in Boys 6-13 Years old, Development & Motor Learning, 2018; 10(32): 159-172. magiran.com/p1894601
سجاد ترشیزی، مهدی شهبازی ، ابوذر دارابی، "تاثیر محیط غنی در خانه بر سرعت پیشرفت یادگیری دریبل فوتبال پسران 6 تا 13 ساله"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 10، شماره 32 (1397): 159-172. magiran.com/p1894601
Sajjad Tarshizi Bargoei, Mehdi Shahbazi , Abuzar Darabi, "The effect of Rich Environment (Home) on the Speed Progress Learning of football dribbling in Boys 6-13 Years old", Development & Motor Learning 10, no.32 (2018): 159-172. magiran.com/p1894601
سجاد ترشیزی، مهدی شهبازی ، ابوذر دارابی، (1397). 'تاثیر محیط غنی در خانه بر سرعت پیشرفت یادگیری دریبل فوتبال پسران 6 تا 13 ساله'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10(32)، صص.159-172. magiran.com/p1894601
Sajjad Tarshizi Bargoei, Mehdi Shahbazi , Abuzar Darabi, (2018). 'The effect of Rich Environment (Home) on the Speed Progress Learning of football dribbling in Boys 6-13 Years old', Development & Motor Learning, 10(32), pp.159-172. magiran.com/p1894601
سجاد ترشیزی؛ مهدی شهبازی ؛ ابوذر دارابی. "تاثیر محیط غنی در خانه بر سرعت پیشرفت یادگیری دریبل فوتبال پسران 6 تا 13 ساله". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10 ،32 ، 1397، 159-172. magiran.com/p1894601
Sajjad Tarshizi Bargoei; Mehdi Shahbazi ; Abuzar Darabi. "The effect of Rich Environment (Home) on the Speed Progress Learning of football dribbling in Boys 6-13 Years old", Development & Motor Learning, 10, 32, 2018, 159-172. magiran.com/p1894601
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال