ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز خسروی نژاد، مرتضی طاهری ، عباس صادقی، (1397). مطالعه تاثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10(32)، 195-208. magiran.com/p1894609
sanaz khosravinejad, morteza Taheri , abbas sadeghi, (2018). The effect of pregnancy life style on physical growth of post term, Development & Motor Learning, 10(32), 195-208. magiran.com/p1894609
ساناز خسروی نژاد، مرتضی طاهری ، عباس صادقی، مطالعه تاثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1397؛ 10(32): 195-208. magiran.com/p1894609
sanaz khosravinejad, morteza Taheri , abbas sadeghi, The effect of pregnancy life style on physical growth of post term, Development & Motor Learning, 2018; 10(32): 195-208. magiran.com/p1894609
ساناز خسروی نژاد، مرتضی طاهری ، عباس صادقی، "مطالعه تاثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 10، شماره 32 (1397): 195-208. magiran.com/p1894609
sanaz khosravinejad, morteza Taheri , abbas sadeghi, "The effect of pregnancy life style on physical growth of post term", Development & Motor Learning 10, no.32 (2018): 195-208. magiran.com/p1894609
ساناز خسروی نژاد، مرتضی طاهری ، عباس صادقی، (1397). 'مطالعه تاثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10(32)، صص.195-208. magiran.com/p1894609
sanaz khosravinejad, morteza Taheri , abbas sadeghi, (2018). 'The effect of pregnancy life style on physical growth of post term', Development & Motor Learning, 10(32), pp.195-208. magiran.com/p1894609
ساناز خسروی نژاد؛ مرتضی طاهری ؛ عباس صادقی. "مطالعه تاثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10 ،32 ، 1397، 195-208. magiran.com/p1894609
sanaz khosravinejad; morteza Taheri ; abbas sadeghi. "The effect of pregnancy life style on physical growth of post term", Development & Motor Learning, 10, 32, 2018, 195-208. magiran.com/p1894609
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال