ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان معمارمقدم ، حمیدرضا طاهری تربتی، علی کاشی، (1397). اثرمداخله تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغزدرکودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10(32)، 209-224. magiran.com/p1894612
mozhgan memarmoghaddam , Hamidreza Taheri Torbati, Ali Kashi, (2018). The Effect of Exercise Intervention on Cognitive function and Brain-derived neurotrophic factor in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Development & Motor Learning, 10(32), 209-224. magiran.com/p1894612
مژگان معمارمقدم ، حمیدرضا طاهری تربتی، علی کاشی، اثرمداخله تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغزدرکودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1397؛ 10(32): 209-224. magiran.com/p1894612
mozhgan memarmoghaddam , Hamidreza Taheri Torbati, Ali Kashi, The Effect of Exercise Intervention on Cognitive function and Brain-derived neurotrophic factor in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Development & Motor Learning, 2018; 10(32): 209-224. magiran.com/p1894612
مژگان معمارمقدم ، حمیدرضا طاهری تربتی، علی کاشی، "اثرمداخله تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغزدرکودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 10، شماره 32 (1397): 209-224. magiran.com/p1894612
mozhgan memarmoghaddam , Hamidreza Taheri Torbati, Ali Kashi, "The Effect of Exercise Intervention on Cognitive function and Brain-derived neurotrophic factor in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder", Development & Motor Learning 10, no.32 (2018): 209-224. magiran.com/p1894612
مژگان معمارمقدم ، حمیدرضا طاهری تربتی، علی کاشی، (1397). 'اثرمداخله تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغزدرکودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10(32)، صص.209-224. magiran.com/p1894612
mozhgan memarmoghaddam , Hamidreza Taheri Torbati, Ali Kashi, (2018). 'The Effect of Exercise Intervention on Cognitive function and Brain-derived neurotrophic factor in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder', Development & Motor Learning, 10(32), pp.209-224. magiran.com/p1894612
مژگان معمارمقدم ؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علی کاشی. "اثرمداخله تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغزدرکودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10 ،32 ، 1397، 209-224. magiran.com/p1894612
mozhgan memarmoghaddam ; Hamidreza Taheri Torbati; Ali Kashi. "The Effect of Exercise Intervention on Cognitive function and Brain-derived neurotrophic factor in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder", Development & Motor Learning, 10, 32, 2018, 209-224. magiran.com/p1894612
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال