ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اتنا یزدان شناس، مقصود پیری ، محمدعلی آذربایجانی، (1397). تاثیر تمرینات ورزشی اجباری و اختیاری، به عنوان یک فاکتور غیر فارماکولوژیک بر رفتارهای تغییریافته براثر استرس جدایی از مادر در موش نژاد ویستار، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10(32)، 225-238. magiran.com/p1894615
atena yazdanshenas, maghsoud peeri , mohammad ali azarbayejani, (2018). The Effect of Forced and Voluntary Exercises as a Non-Pharmacologic Factor on Modified Behaviors Due to Stress of Separation from Mother in Wistar Rats, Development & Motor Learning, 10(32), 225-238. magiran.com/p1894615
اتنا یزدان شناس، مقصود پیری ، محمدعلی آذربایجانی، تاثیر تمرینات ورزشی اجباری و اختیاری، به عنوان یک فاکتور غیر فارماکولوژیک بر رفتارهای تغییریافته براثر استرس جدایی از مادر در موش نژاد ویستار. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1397؛ 10(32): 225-238. magiran.com/p1894615
atena yazdanshenas, maghsoud peeri , mohammad ali azarbayejani, The Effect of Forced and Voluntary Exercises as a Non-Pharmacologic Factor on Modified Behaviors Due to Stress of Separation from Mother in Wistar Rats, Development & Motor Learning, 2018; 10(32): 225-238. magiran.com/p1894615
اتنا یزدان شناس، مقصود پیری ، محمدعلی آذربایجانی، "تاثیر تمرینات ورزشی اجباری و اختیاری، به عنوان یک فاکتور غیر فارماکولوژیک بر رفتارهای تغییریافته براثر استرس جدایی از مادر در موش نژاد ویستار"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 10، شماره 32 (1397): 225-238. magiran.com/p1894615
atena yazdanshenas, maghsoud peeri , mohammad ali azarbayejani, "The Effect of Forced and Voluntary Exercises as a Non-Pharmacologic Factor on Modified Behaviors Due to Stress of Separation from Mother in Wistar Rats", Development & Motor Learning 10, no.32 (2018): 225-238. magiran.com/p1894615
اتنا یزدان شناس، مقصود پیری ، محمدعلی آذربایجانی، (1397). 'تاثیر تمرینات ورزشی اجباری و اختیاری، به عنوان یک فاکتور غیر فارماکولوژیک بر رفتارهای تغییریافته براثر استرس جدایی از مادر در موش نژاد ویستار'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10(32)، صص.225-238. magiran.com/p1894615
atena yazdanshenas, maghsoud peeri , mohammad ali azarbayejani, (2018). 'The Effect of Forced and Voluntary Exercises as a Non-Pharmacologic Factor on Modified Behaviors Due to Stress of Separation from Mother in Wistar Rats', Development & Motor Learning, 10(32), pp.225-238. magiran.com/p1894615
اتنا یزدان شناس؛ مقصود پیری ؛ محمدعلی آذربایجانی. "تاثیر تمرینات ورزشی اجباری و اختیاری، به عنوان یک فاکتور غیر فارماکولوژیک بر رفتارهای تغییریافته براثر استرس جدایی از مادر در موش نژاد ویستار". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10 ،32 ، 1397، 225-238. magiran.com/p1894615
atena yazdanshenas; maghsoud peeri ; mohammad ali azarbayejani. "The Effect of Forced and Voluntary Exercises as a Non-Pharmacologic Factor on Modified Behaviors Due to Stress of Separation from Mother in Wistar Rats", Development & Motor Learning, 10, 32, 2018, 225-238. magiran.com/p1894615
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال