ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده بهار بنی کریمی ، حبیب هادیانفرد، ربابه رستمی، (1397). تاثیر آموزش مهارت های حرکتی بنیادی بر تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و توجه پیوسته در دانش آموزان با علائم اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10(32)، 239-257. magiran.com/p1894619
seyedeh bahar banikarimi , habib hadianfard, robabeh rostami, (2018). The Effect of Fundamental Motor Skills Training on Cognitive Impulsivity, Motor Impulsivity and Sustained Attention in Students with ADHD Symptoms, Development & Motor Learning, 10(32), 239-257. magiran.com/p1894619
سیده بهار بنی کریمی ، حبیب هادیانفرد، ربابه رستمی، تاثیر آموزش مهارت های حرکتی بنیادی بر تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و توجه پیوسته در دانش آموزان با علائم اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1397؛ 10(32): 239-257. magiran.com/p1894619
seyedeh bahar banikarimi , habib hadianfard, robabeh rostami, The Effect of Fundamental Motor Skills Training on Cognitive Impulsivity, Motor Impulsivity and Sustained Attention in Students with ADHD Symptoms, Development & Motor Learning, 2018; 10(32): 239-257. magiran.com/p1894619
سیده بهار بنی کریمی ، حبیب هادیانفرد، ربابه رستمی، "تاثیر آموزش مهارت های حرکتی بنیادی بر تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و توجه پیوسته در دانش آموزان با علائم اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 10، شماره 32 (1397): 239-257. magiran.com/p1894619
seyedeh bahar banikarimi , habib hadianfard, robabeh rostami, "The Effect of Fundamental Motor Skills Training on Cognitive Impulsivity, Motor Impulsivity and Sustained Attention in Students with ADHD Symptoms", Development & Motor Learning 10, no.32 (2018): 239-257. magiran.com/p1894619
سیده بهار بنی کریمی ، حبیب هادیانفرد، ربابه رستمی، (1397). 'تاثیر آموزش مهارت های حرکتی بنیادی بر تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و توجه پیوسته در دانش آموزان با علائم اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10(32)، صص.239-257. magiran.com/p1894619
seyedeh bahar banikarimi , habib hadianfard, robabeh rostami, (2018). 'The Effect of Fundamental Motor Skills Training on Cognitive Impulsivity, Motor Impulsivity and Sustained Attention in Students with ADHD Symptoms', Development & Motor Learning, 10(32), pp.239-257. magiran.com/p1894619
سیده بهار بنی کریمی ؛ حبیب هادیانفرد؛ ربابه رستمی. "تاثیر آموزش مهارت های حرکتی بنیادی بر تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و توجه پیوسته در دانش آموزان با علائم اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 10 ،32 ، 1397، 239-257. magiran.com/p1894619
seyedeh bahar banikarimi ; habib hadianfard; robabeh rostami. "The Effect of Fundamental Motor Skills Training on Cognitive Impulsivity, Motor Impulsivity and Sustained Attention in Students with ADHD Symptoms", Development & Motor Learning, 10, 32, 2018, 239-257. magiran.com/p1894619
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال