ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهندس سیما اسکندری، سید محمد علی جلالی ، آذر همت زاده، (1397). تاثیر مکمل غذایی پری بیوتیکی بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و بیان ژن TGF-ß بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 6(1)، 51-64. magiran.com/p1894813
Sima Eskandari , Sayed mohammad Ali Jalali Dr., Azar Hematzadeh Dr., (2018). Effect of dietary prebiotic on growth performance, blood parameters and gene expression of transforming growth factor beta1 in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Applied Ichthyological Research, 6(1), 51-64. magiran.com/p1894813
مهندس سیما اسکندری، سید محمد علی جلالی ، آذر همت زاده، تاثیر مکمل غذایی پری بیوتیکی بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و بیان ژن TGF-ß بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1397؛ 6(1): 51-64. magiran.com/p1894813
Sima Eskandari , Sayed mohammad Ali Jalali Dr., Azar Hematzadeh Dr., Effect of dietary prebiotic on growth performance, blood parameters and gene expression of transforming growth factor beta1 in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Applied Ichthyological Research, 2018; 6(1): 51-64. magiran.com/p1894813
مهندس سیما اسکندری، سید محمد علی جلالی ، آذر همت زاده، "تاثیر مکمل غذایی پری بیوتیکی بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و بیان ژن TGF-ß بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 6، شماره 1 (1397): 51-64. magiran.com/p1894813
Sima Eskandari , Sayed mohammad Ali Jalali Dr., Azar Hematzadeh Dr., " Effect of dietary prebiotic on growth performance, blood parameters and gene expression of transforming growth factor beta1 in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Applied Ichthyological Research 6, no.1 (2018): 51-64. magiran.com/p1894813
مهندس سیما اسکندری، سید محمد علی جلالی ، آذر همت زاده، (1397). 'تاثیر مکمل غذایی پری بیوتیکی بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و بیان ژن TGF-ß بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)'، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 6(1)، صص.51-64. magiran.com/p1894813
Sima Eskandari , Sayed mohammad Ali Jalali Dr., Azar Hematzadeh Dr., (2018). ' Effect of dietary prebiotic on growth performance, blood parameters and gene expression of transforming growth factor beta1 in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)', Journal of Applied Ichthyological Research, 6(1), pp.51-64. magiran.com/p1894813
مهندس سیما اسکندری؛ سید محمد علی جلالی ؛ آذر همت زاده. "تاثیر مکمل غذایی پری بیوتیکی بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و بیان ژن TGF-ß بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 6 ،1 ، 1397، 51-64. magiran.com/p1894813
Sima Eskandari ; Sayed mohammad Ali Jalali Dr.; Azar Hematzadeh Dr.. " Effect of dietary prebiotic on growth performance, blood parameters and gene expression of transforming growth factor beta1 in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Applied Ichthyological Research, 6, 1, 2018, 51-64. magiran.com/p1894813
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال