ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کامران آقاخانی، سید حسین اسلامی، افشین خارا ، محسن بیجندی، (1397). بررسی اپیدمیولوژیک ترومای سر ناشی از سقوط در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 76(7)، 437-445. magiran.com/p1894980
Kamran Aghakhani , Seyyed Hossein Eslami , Afshin Khara , Mohsen Bijandi, (2018). Epidemiologic study of fall-related head injury in Iran and its comparison with other countries: review article, Tehran University Medical Journal, 76(7), 437-445. magiran.com/p1894980
کامران آقاخانی، سید حسین اسلامی، افشین خارا ، محسن بیجندی، بررسی اپیدمیولوژیک ترومای سر ناشی از سقوط در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1397؛ 76(7): 437-445. magiran.com/p1894980
Kamran Aghakhani , Seyyed Hossein Eslami , Afshin Khara , Mohsen Bijandi, Epidemiologic study of fall-related head injury in Iran and its comparison with other countries: review article, Tehran University Medical Journal, 2018; 76(7): 437-445. magiran.com/p1894980
کامران آقاخانی، سید حسین اسلامی، افشین خارا ، محسن بیجندی، "بررسی اپیدمیولوژیک ترومای سر ناشی از سقوط در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 76، شماره 7 (1397): 437-445. magiran.com/p1894980
Kamran Aghakhani , Seyyed Hossein Eslami , Afshin Khara , Mohsen Bijandi, "Epidemiologic study of fall-related head injury in Iran and its comparison with other countries: review article", Tehran University Medical Journal 76, no.7 (2018): 437-445. magiran.com/p1894980
کامران آقاخانی، سید حسین اسلامی، افشین خارا ، محسن بیجندی، (1397). 'بررسی اپیدمیولوژیک ترومای سر ناشی از سقوط در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 76(7)، صص.437-445. magiran.com/p1894980
Kamran Aghakhani , Seyyed Hossein Eslami , Afshin Khara , Mohsen Bijandi, (2018). 'Epidemiologic study of fall-related head injury in Iran and its comparison with other countries: review article', Tehran University Medical Journal, 76(7), pp.437-445. magiran.com/p1894980
کامران آقاخانی؛ سید حسین اسلامی؛ افشین خارا ؛ محسن بیجندی. "بررسی اپیدمیولوژیک ترومای سر ناشی از سقوط در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 76 ،7 ، 1397، 437-445. magiran.com/p1894980
Kamran Aghakhani ; Seyyed Hossein Eslami ; Afshin Khara ; Mohsen Bijandi. "Epidemiologic study of fall-related head injury in Iran and its comparison with other countries: review article", Tehran University Medical Journal, 76, 7, 2018, 437-445. magiran.com/p1894980
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال