ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید مبارک، مظفر نوری، (1397). واسازی نشانه ها و تحلیل عواطف فردوسی در داستان «جنگ کی کاووس در مازندران»، کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 2(3)، 63. magiran.com/p1894991
Vahid Mubarak, Mozaffar Nouri, (2018). The Deconstruction of Symptoms Analysis of Ferdowsi in the Story of Kikavos War in Mazandaran, journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 2(3), 63. magiran.com/p1894991
وحید مبارک، مظفر نوری، واسازی نشانه ها و تحلیل عواطف فردوسی در داستان «جنگ کی کاووس در مازندران». کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 1397؛ 2(3): 63. magiran.com/p1894991
Vahid Mubarak, Mozaffar Nouri, The Deconstruction of Symptoms Analysis of Ferdowsi in the Story of Kikavos War in Mazandaran, journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 2018; 2(3): 63. magiran.com/p1894991
وحید مبارک، مظفر نوری، "واسازی نشانه ها و تحلیل عواطف فردوسی در داستان «جنگ کی کاووس در مازندران»"، کارنامه متون ادبی دوره عراقی 2، شماره 3 (1397): 63. magiran.com/p1894991
Vahid Mubarak, Mozaffar Nouri, "The Deconstruction of Symptoms Analysis of Ferdowsi in the Story of Kikavos War in Mazandaran", journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career 2, no.3 (2018): 63. magiran.com/p1894991
وحید مبارک، مظفر نوری، (1397). 'واسازی نشانه ها و تحلیل عواطف فردوسی در داستان «جنگ کی کاووس در مازندران»'، کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 2(3)، صص.63. magiran.com/p1894991
Vahid Mubarak, Mozaffar Nouri, (2018). 'The Deconstruction of Symptoms Analysis of Ferdowsi in the Story of Kikavos War in Mazandaran', journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 2(3), pp.63. magiran.com/p1894991
وحید مبارک؛ مظفر نوری. "واسازی نشانه ها و تحلیل عواطف فردوسی در داستان «جنگ کی کاووس در مازندران»". کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 2 ،3 ، 1397، 63. magiran.com/p1894991
Vahid Mubarak; Mozaffar Nouri. "The Deconstruction of Symptoms Analysis of Ferdowsi in the Story of Kikavos War in Mazandaran", journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 2, 3, 2018, 63. magiran.com/p1894991
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال