ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مراد ایرانی، مریم اسدیان، (1397). بررسی دو قطب زبانی استعاره و مجاز در اشعار احمد شاملو با رویکرد به نظریه نظام نشانه ای رومن یاکوبسون، کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 2(3)، 43. magiran.com/p1894992
Mohammad Morad Irani, Maryam Asadian, (2018). The Study of Two Poles of Metaphorical Language and Metonymy in Some Poems of Ahmad Shamloo With the Approach to the Theory of Roman Jakobson's Sign System, journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 2(3), 43. magiran.com/p1894992
محمد مراد ایرانی، مریم اسدیان، بررسی دو قطب زبانی استعاره و مجاز در اشعار احمد شاملو با رویکرد به نظریه نظام نشانه ای رومن یاکوبسون. کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 1397؛ 2(3): 43. magiran.com/p1894992
Mohammad Morad Irani, Maryam Asadian, The Study of Two Poles of Metaphorical Language and Metonymy in Some Poems of Ahmad Shamloo With the Approach to the Theory of Roman Jakobson's Sign System, journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 2018; 2(3): 43. magiran.com/p1894992
محمد مراد ایرانی، مریم اسدیان، "بررسی دو قطب زبانی استعاره و مجاز در اشعار احمد شاملو با رویکرد به نظریه نظام نشانه ای رومن یاکوبسون"، کارنامه متون ادبی دوره عراقی 2، شماره 3 (1397): 43. magiran.com/p1894992
Mohammad Morad Irani, Maryam Asadian, "The Study of Two Poles of Metaphorical Language and Metonymy in Some Poems of Ahmad Shamloo With the Approach to the Theory of Roman Jakobson's Sign System", journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career 2, no.3 (2018): 43. magiran.com/p1894992
محمد مراد ایرانی، مریم اسدیان، (1397). 'بررسی دو قطب زبانی استعاره و مجاز در اشعار احمد شاملو با رویکرد به نظریه نظام نشانه ای رومن یاکوبسون'، کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 2(3)، صص.43. magiran.com/p1894992
Mohammad Morad Irani, Maryam Asadian, (2018). 'The Study of Two Poles of Metaphorical Language and Metonymy in Some Poems of Ahmad Shamloo With the Approach to the Theory of Roman Jakobson's Sign System', journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 2(3), pp.43. magiran.com/p1894992
محمد مراد ایرانی؛ مریم اسدیان. "بررسی دو قطب زبانی استعاره و مجاز در اشعار احمد شاملو با رویکرد به نظریه نظام نشانه ای رومن یاکوبسون". کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 2 ،3 ، 1397، 43. magiran.com/p1894992
Mohammad Morad Irani; Maryam Asadian. "The Study of Two Poles of Metaphorical Language and Metonymy in Some Poems of Ahmad Shamloo With the Approach to the Theory of Roman Jakobson's Sign System", journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 2, 3, 2018, 43. magiran.com/p1894992
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال