ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جابر سلیمانی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، (1397). تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و نقره بر ویژگی های مکانیکی و ترموفیزیکی نانوکامپوزیت مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 28(3)، 101-110. magiran.com/p1895410
J Soleimani, B Ghanbarzadeh, J Dehghannia, (2018). The effect on titanium dioxide and silver nanoparticles on the mechanical and thermophysical properties of nanocomposite used in the food packaging, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 28(3), 101-110. magiran.com/p1895410
جابر سلیمانی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و نقره بر ویژگی های مکانیکی و ترموفیزیکی نانوکامپوزیت مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1397؛ 28(3): 101-110. magiran.com/p1895410
J Soleimani, B Ghanbarzadeh, J Dehghannia, The effect on titanium dioxide and silver nanoparticles on the mechanical and thermophysical properties of nanocomposite used in the food packaging, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2018; 28(3): 101-110. magiran.com/p1895410
جابر سلیمانی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، "تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و نقره بر ویژگی های مکانیکی و ترموفیزیکی نانوکامپوزیت مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 28، شماره 3 (1397): 101-110. magiran.com/p1895410
J Soleimani, B Ghanbarzadeh, J Dehghannia, "The effect on titanium dioxide and silver nanoparticles on the mechanical and thermophysical properties of nanocomposite used in the food packaging", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 28, no.3 (2018): 101-110. magiran.com/p1895410
جابر سلیمانی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، (1397). 'تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و نقره بر ویژگی های مکانیکی و ترموفیزیکی نانوکامپوزیت مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 28(3)، صص.101-110. magiran.com/p1895410
J Soleimani, B Ghanbarzadeh, J Dehghannia, (2018). 'The effect on titanium dioxide and silver nanoparticles on the mechanical and thermophysical properties of nanocomposite used in the food packaging', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 28(3), pp.101-110. magiran.com/p1895410
جابر سلیمانی؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا. "تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و نقره بر ویژگی های مکانیکی و ترموفیزیکی نانوکامپوزیت مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 28 ،3 ، 1397، 101-110. magiran.com/p1895410
J Soleimani; B Ghanbarzadeh; J Dehghannia. "The effect on titanium dioxide and silver nanoparticles on the mechanical and thermophysical properties of nanocomposite used in the food packaging", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 28, 3, 2018, 101-110. magiran.com/p1895410
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال