به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مسلم موسوی درچه ، محمد امین قانعی راد، حسن کریمیان، هدیه زنوزی زاده، ناصر باقری مقدم، (1397). ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه های فناورانه بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی: (مطالعه موردی: گذار انرژی های بادی و خورشیدی در ایران)، فصلنامه بهبود مدیریت، 12(40)، 141-176. magiran.com/p1895503
Seyed Moslem Mousavi Dorcheh , Mohammad Amin Ghanei Rad, Hassan Karimian, Hedieh Zanozi, Zadeh, Naser Bagheri, Moghaddam, (2018). Presenting a Framework for Describing the Technological Transitions Based on the Multilevel Analysis Approach (Case Study: The Transition to Renewable Energy in Iran) , Journal of Improvement Management, 12(40), 141-176. magiran.com/p1895503
سید مسلم موسوی درچه ، محمد امین قانعی راد، حسن کریمیان، هدیه زنوزی زاده، ناصر باقری مقدم، ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه های فناورانه بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی: (مطالعه موردی: گذار انرژی های بادی و خورشیدی در ایران). فصلنامه بهبود مدیریت، 1397؛ 12(40): 141-176. magiran.com/p1895503
Seyed Moslem Mousavi Dorcheh , Mohammad Amin Ghanei Rad, Hassan Karimian, Hedieh Zanozi, Zadeh, Naser Bagheri, Moghaddam, Presenting a Framework for Describing the Technological Transitions Based on the Multilevel Analysis Approach (Case Study: The Transition to Renewable Energy in Iran) , Journal of Improvement Management, 2018; 12(40): 141-176. magiran.com/p1895503
سید مسلم موسوی درچه ، محمد امین قانعی راد، حسن کریمیان، هدیه زنوزی زاده، ناصر باقری مقدم، "ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه های فناورانه بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی: (مطالعه موردی: گذار انرژی های بادی و خورشیدی در ایران)"، فصلنامه بهبود مدیریت 12، شماره 40 (1397): 141-176. magiran.com/p1895503
Seyed Moslem Mousavi Dorcheh , Mohammad Amin Ghanei Rad, Hassan Karimian, Hedieh Zanozi, Zadeh, Naser Bagheri, Moghaddam, "Presenting a Framework for Describing the Technological Transitions Based on the Multilevel Analysis Approach (Case Study: The Transition to Renewable Energy in Iran) ", Journal of Improvement Management 12, no.40 (2018): 141-176. magiran.com/p1895503
سید مسلم موسوی درچه ، محمد امین قانعی راد، حسن کریمیان، هدیه زنوزی زاده، ناصر باقری مقدم، (1397). 'ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه های فناورانه بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی: (مطالعه موردی: گذار انرژی های بادی و خورشیدی در ایران)'، فصلنامه بهبود مدیریت، 12(40)، صص.141-176. magiran.com/p1895503
Seyed Moslem Mousavi Dorcheh , Mohammad Amin Ghanei Rad, Hassan Karimian, Hedieh Zanozi, Zadeh, Naser Bagheri, Moghaddam, (2018). 'Presenting a Framework for Describing the Technological Transitions Based on the Multilevel Analysis Approach (Case Study: The Transition to Renewable Energy in Iran) ', Journal of Improvement Management, 12(40), pp.141-176. magiran.com/p1895503
سید مسلم موسوی درچه ؛ محمد امین قانعی راد؛ حسن کریمیان؛ هدیه زنوزی زاده؛ ناصر باقری مقدم. "ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه های فناورانه بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی: (مطالعه موردی: گذار انرژی های بادی و خورشیدی در ایران)". فصلنامه بهبود مدیریت، 12 ،40 ، 1397، 141-176. magiran.com/p1895503
Seyed Moslem Mousavi Dorcheh ; Mohammad Amin Ghanei Rad; Hassan Karimian; Hedieh Zanozi; Zadeh; Naser Bagheri; Moghaddam. "Presenting a Framework for Describing the Technological Transitions Based on the Multilevel Analysis Approach (Case Study: The Transition to Renewable Energy in Iran) ", Journal of Improvement Management, 12, 40, 2018, 141-176. magiran.com/p1895503
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال