ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود نجابت ، محمدرضا نگهدارصابر، (1395). تحلیل ویژگی های خاک رویشگاه های بنه (Pistacia atlantica) استان فارس، مجله تحقیقات جنگل های زاگرس، 3(2)، 67-79. magiran.com/p1895542
Masoud Nejabat, Mohammadreza Negahdarsaber, (2017). Analysis of Soil Characteristics of Wild Pistachio (Pistacia atlantica sub sp mutica) Forests in Fars Province, Journal of Zagros Forests Researches, 3(2), 67-79. magiran.com/p1895542
مسعود نجابت ، محمدرضا نگهدارصابر، تحلیل ویژگی های خاک رویشگاه های بنه (Pistacia atlantica) استان فارس. مجله تحقیقات جنگل های زاگرس، 1395؛ 3(2): 67-79. magiran.com/p1895542
Masoud Nejabat, Mohammadreza Negahdarsaber, Analysis of Soil Characteristics of Wild Pistachio (Pistacia atlantica sub sp mutica) Forests in Fars Province, Journal of Zagros Forests Researches, 2017; 3(2): 67-79. magiran.com/p1895542
مسعود نجابت ، محمدرضا نگهدارصابر، "تحلیل ویژگی های خاک رویشگاه های بنه (Pistacia atlantica) استان فارس"، مجله تحقیقات جنگل های زاگرس 3، شماره 2 (1395): 67-79. magiran.com/p1895542
Masoud Nejabat, Mohammadreza Negahdarsaber, "Analysis of Soil Characteristics of Wild Pistachio (Pistacia atlantica sub sp mutica) Forests in Fars Province", Journal of Zagros Forests Researches 3, no.2 (2017): 67-79. magiran.com/p1895542
مسعود نجابت ، محمدرضا نگهدارصابر، (1395). 'تحلیل ویژگی های خاک رویشگاه های بنه (Pistacia atlantica) استان فارس'، مجله تحقیقات جنگل های زاگرس، 3(2)، صص.67-79. magiran.com/p1895542
Masoud Nejabat, Mohammadreza Negahdarsaber, (2017). 'Analysis of Soil Characteristics of Wild Pistachio (Pistacia atlantica sub sp mutica) Forests in Fars Province', Journal of Zagros Forests Researches, 3(2), pp.67-79. magiran.com/p1895542
مسعود نجابت ؛ محمدرضا نگهدارصابر. "تحلیل ویژگی های خاک رویشگاه های بنه (Pistacia atlantica) استان فارس". مجله تحقیقات جنگل های زاگرس، 3 ،2 ، 1395، 67-79. magiran.com/p1895542
Masoud Nejabat; Mohammadreza Negahdarsaber. "Analysis of Soil Characteristics of Wild Pistachio (Pistacia atlantica sub sp mutica) Forests in Fars Province", Journal of Zagros Forests Researches, 3, 2, 2017, 67-79. magiran.com/p1895542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال