ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس اختیاری ، حسین عیدی، کیوان شعبانی مقدم، (1397). تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(26)، 57-67. magiran.com/p1895663
Narges Ekhtyari , hossein eydi, keivan shabanimoghadam, (2018). Determining the model of effective factors on the development of environment culture in sport, Journal of Applied Research of Sport Management, 7(26), 57-67. magiran.com/p1895663
نرگس اختیاری ، حسین عیدی، کیوان شعبانی مقدم، تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش. مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1397؛ 7(26): 57-67. magiran.com/p1895663
Narges Ekhtyari , hossein eydi, keivan shabanimoghadam, Determining the model of effective factors on the development of environment culture in sport, Journal of Applied Research of Sport Management, 2018; 7(26): 57-67. magiran.com/p1895663
نرگس اختیاری ، حسین عیدی، کیوان شعبانی مقدم، "تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش"، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 7، شماره 26 (1397): 57-67. magiran.com/p1895663
Narges Ekhtyari , hossein eydi, keivan shabanimoghadam, "Determining the model of effective factors on the development of environment culture in sport", Journal of Applied Research of Sport Management 7, no.26 (2018): 57-67. magiran.com/p1895663
نرگس اختیاری ، حسین عیدی، کیوان شعبانی مقدم، (1397). 'تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش'، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(26)، صص.57-67. magiran.com/p1895663
Narges Ekhtyari , hossein eydi, keivan shabanimoghadam, (2018). 'Determining the model of effective factors on the development of environment culture in sport', Journal of Applied Research of Sport Management, 7(26), pp.57-67. magiran.com/p1895663
نرگس اختیاری ؛ حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم. "تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش". مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7 ،26 ، 1397، 57-67. magiran.com/p1895663
Narges Ekhtyari ; hossein eydi; keivan shabanimoghadam. "Determining the model of effective factors on the development of environment culture in sport", Journal of Applied Research of Sport Management, 7, 26, 2018, 57-67. magiran.com/p1895663
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال