ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما کریمی تزرجی، مهشید سرافراز، نسرین داوری دولت ابادی، (1397). عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارویی پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 4(1)، 17-22. magiran.com/p1895833
Mahshid Sarafraz , Nasrin Davaridolatabadi, (2018). Evaluation of factors affecting medication errors by nurses in ICU department of hospitals affiliated with Bandar Abbas medical University, Journal of Modern Medical Information Sciences, 4(1), 17-22. magiran.com/p1895833
سیما کریمی تزرجی، مهشید سرافراز، نسرین داوری دولت ابادی، عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارویی پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 1397؛ 4(1): 17-22. magiran.com/p1895833
Mahshid Sarafraz , Nasrin Davaridolatabadi, Evaluation of factors affecting medication errors by nurses in ICU department of hospitals affiliated with Bandar Abbas medical University, Journal of Modern Medical Information Sciences, 2018; 4(1): 17-22. magiran.com/p1895833
سیما کریمی تزرجی، مهشید سرافراز، نسرین داوری دولت ابادی، "عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارویی پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان"، مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین 4، شماره 1 (1397): 17-22. magiran.com/p1895833
Mahshid Sarafraz , Nasrin Davaridolatabadi, "Evaluation of factors affecting medication errors by nurses in ICU department of hospitals affiliated with Bandar Abbas medical University", Journal of Modern Medical Information Sciences 4, no.1 (2018): 17-22. magiran.com/p1895833
سیما کریمی تزرجی، مهشید سرافراز، نسرین داوری دولت ابادی، (1397). 'عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارویی پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان'، مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 4(1)، صص.17-22. magiran.com/p1895833
Mahshid Sarafraz , Nasrin Davaridolatabadi, (2018). 'Evaluation of factors affecting medication errors by nurses in ICU department of hospitals affiliated with Bandar Abbas medical University', Journal of Modern Medical Information Sciences, 4(1), pp.17-22. magiran.com/p1895833
سیما کریمی تزرجی؛ مهشید سرافراز؛ نسرین داوری دولت ابادی. "عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارویی پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان". مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 4 ،1 ، 1397، 17-22. magiran.com/p1895833
Mahshid Sarafraz ; Nasrin Davaridolatabadi. "Evaluation of factors affecting medication errors by nurses in ICU department of hospitals affiliated with Bandar Abbas medical University", Journal of Modern Medical Information Sciences, 4, 1, 2018, 17-22. magiran.com/p1895833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال