ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری کهنوجی، راشل قاسمی ، نسرین داوری دولت آبادی، (1397). تولیدات علمی و جایگاه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1393، مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 4(1)، 39-45. magiran.com/p1895837
Kobra Kahnuji , Rachel Ghasemi , Nasrin Davaridolatabadi, (2018). Review of scientific production and Specify research ranking of Hormozgan University of Medical Sciences in 2014, Journal of Modern Medical Information Sciences, 4(1), 39-45. magiran.com/p1895837
کبری کهنوجی، راشل قاسمی ، نسرین داوری دولت آبادی، تولیدات علمی و جایگاه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1393. مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 1397؛ 4(1): 39-45. magiran.com/p1895837
Kobra Kahnuji , Rachel Ghasemi , Nasrin Davaridolatabadi, Review of scientific production and Specify research ranking of Hormozgan University of Medical Sciences in 2014, Journal of Modern Medical Information Sciences, 2018; 4(1): 39-45. magiran.com/p1895837
کبری کهنوجی، راشل قاسمی ، نسرین داوری دولت آبادی، "تولیدات علمی و جایگاه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1393"، مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین 4، شماره 1 (1397): 39-45. magiran.com/p1895837
Kobra Kahnuji , Rachel Ghasemi , Nasrin Davaridolatabadi, "Review of scientific production and Specify research ranking of Hormozgan University of Medical Sciences in 2014", Journal of Modern Medical Information Sciences 4, no.1 (2018): 39-45. magiran.com/p1895837
کبری کهنوجی، راشل قاسمی ، نسرین داوری دولت آبادی، (1397). 'تولیدات علمی و جایگاه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1393'، مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 4(1)، صص.39-45. magiran.com/p1895837
Kobra Kahnuji , Rachel Ghasemi , Nasrin Davaridolatabadi, (2018). 'Review of scientific production and Specify research ranking of Hormozgan University of Medical Sciences in 2014', Journal of Modern Medical Information Sciences, 4(1), pp.39-45. magiran.com/p1895837
کبری کهنوجی؛ راشل قاسمی ؛ نسرین داوری دولت آبادی. "تولیدات علمی و جایگاه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1393". مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 4 ،1 ، 1397، 39-45. magiran.com/p1895837
Kobra Kahnuji ; Rachel Ghasemi ; Nasrin Davaridolatabadi. "Review of scientific production and Specify research ranking of Hormozgan University of Medical Sciences in 2014", Journal of Modern Medical Information Sciences, 4, 1, 2018, 39-45. magiran.com/p1895837
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال