ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قنبرعلی شیخ زاده ، محمد نظیفی فرد، رضا مداحیان، خدیجه کاظمی، (1397). شبیه سازی عددی انتقال حرارت نانوسیال در یک لوله مجهز به نوار پیچشی با استفاده از مدل دوفازی اویلری- لاگرانژی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19(1)، 53-62. magiran.com/p1895873
Gh.A Sheikhzadeh , M. Nazififard , R. Maddahian , Kh. Kazemi , (2019). Numerical Simulation of Nanofluid Heat Transfer in a Tube Equipped with Twisted Tape Using the Eulerian-Lagrangian Two-Phase Model, Modares Mechanical Engineering, 19(1), 53-62. magiran.com/p1895873
قنبرعلی شیخ زاده ، محمد نظیفی فرد، رضا مداحیان، خدیجه کاظمی، شبیه سازی عددی انتقال حرارت نانوسیال در یک لوله مجهز به نوار پیچشی با استفاده از مدل دوفازی اویلری- لاگرانژی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1397؛ 19(1): 53-62. magiran.com/p1895873
Gh.A Sheikhzadeh , M. Nazififard , R. Maddahian , Kh. Kazemi , Numerical Simulation of Nanofluid Heat Transfer in a Tube Equipped with Twisted Tape Using the Eulerian-Lagrangian Two-Phase Model, Modares Mechanical Engineering, 2019; 19(1): 53-62. magiran.com/p1895873
قنبرعلی شیخ زاده ، محمد نظیفی فرد، رضا مداحیان، خدیجه کاظمی، "شبیه سازی عددی انتقال حرارت نانوسیال در یک لوله مجهز به نوار پیچشی با استفاده از مدل دوفازی اویلری- لاگرانژی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 19، شماره 1 (1397): 53-62. magiran.com/p1895873
Gh.A Sheikhzadeh , M. Nazififard , R. Maddahian , Kh. Kazemi , "Numerical Simulation of Nanofluid Heat Transfer in a Tube Equipped with Twisted Tape Using the Eulerian-Lagrangian Two-Phase Model", Modares Mechanical Engineering 19, no.1 (2019): 53-62. magiran.com/p1895873
قنبرعلی شیخ زاده ، محمد نظیفی فرد، رضا مداحیان، خدیجه کاظمی، (1397). 'شبیه سازی عددی انتقال حرارت نانوسیال در یک لوله مجهز به نوار پیچشی با استفاده از مدل دوفازی اویلری- لاگرانژی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19(1)، صص.53-62. magiran.com/p1895873
Gh.A Sheikhzadeh , M. Nazififard , R. Maddahian , Kh. Kazemi , (2019). 'Numerical Simulation of Nanofluid Heat Transfer in a Tube Equipped with Twisted Tape Using the Eulerian-Lagrangian Two-Phase Model', Modares Mechanical Engineering, 19(1), pp.53-62. magiran.com/p1895873
قنبرعلی شیخ زاده ؛ محمد نظیفی فرد؛ رضا مداحیان؛ خدیجه کاظمی. "شبیه سازی عددی انتقال حرارت نانوسیال در یک لوله مجهز به نوار پیچشی با استفاده از مدل دوفازی اویلری- لاگرانژی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19 ،1 ، 1397، 53-62. magiran.com/p1895873
Gh.A Sheikhzadeh ; M. Nazififard ; R. Maddahian ; Kh. Kazemi . "Numerical Simulation of Nanofluid Heat Transfer in a Tube Equipped with Twisted Tape Using the Eulerian-Lagrangian Two-Phase Model", Modares Mechanical Engineering, 19, 1, 2019, 53-62. magiran.com/p1895873
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال