ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا جولازاده، مهدی دهقان بنادکی ، کامران رضایزدی، (1397). تاثیر فرآوری کنجاله کلزا و کنجاله سویا با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست پسته بر بخش های مختلف پروتئین خام بر اساس سیستم CNCPS، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 28(2)، 51-63. magiran.com/p1895963
AR Joolazadeh, M Dehghan Banadaki, K RezaYazdi , (2018). Effect of soybean meal and canola meal treated with various levels of tannin extracted from Pistachio hulls on crude protein fractions based on CNCPS system, Journal of Animal Science Research, 28(2), 51-63. magiran.com/p1895963
علیرضا جولازاده، مهدی دهقان بنادکی ، کامران رضایزدی، تاثیر فرآوری کنجاله کلزا و کنجاله سویا با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست پسته بر بخش های مختلف پروتئین خام بر اساس سیستم CNCPS. فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 1397؛ 28(2): 51-63. magiran.com/p1895963
AR Joolazadeh, M Dehghan Banadaki, K RezaYazdi , Effect of soybean meal and canola meal treated with various levels of tannin extracted from Pistachio hulls on crude protein fractions based on CNCPS system, Journal of Animal Science Research, 2018; 28(2): 51-63. magiran.com/p1895963
علیرضا جولازاده، مهدی دهقان بنادکی ، کامران رضایزدی، "تاثیر فرآوری کنجاله کلزا و کنجاله سویا با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست پسته بر بخش های مختلف پروتئین خام بر اساس سیستم CNCPS"، فصلنامه پژوهش های علوم دامی 28، شماره 2 (1397): 51-63. magiran.com/p1895963
AR Joolazadeh, M Dehghan Banadaki, K RezaYazdi , "Effect of soybean meal and canola meal treated with various levels of tannin extracted from Pistachio hulls on crude protein fractions based on CNCPS system", Journal of Animal Science Research 28, no.2 (2018): 51-63. magiran.com/p1895963
علیرضا جولازاده، مهدی دهقان بنادکی ، کامران رضایزدی، (1397). 'تاثیر فرآوری کنجاله کلزا و کنجاله سویا با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست پسته بر بخش های مختلف پروتئین خام بر اساس سیستم CNCPS'، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 28(2)، صص.51-63. magiran.com/p1895963
AR Joolazadeh, M Dehghan Banadaki, K RezaYazdi , (2018). 'Effect of soybean meal and canola meal treated with various levels of tannin extracted from Pistachio hulls on crude protein fractions based on CNCPS system', Journal of Animal Science Research, 28(2), pp.51-63. magiran.com/p1895963
علیرضا جولازاده؛ مهدی دهقان بنادکی ؛ کامران رضایزدی. "تاثیر فرآوری کنجاله کلزا و کنجاله سویا با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست پسته بر بخش های مختلف پروتئین خام بر اساس سیستم CNCPS". فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 28 ،2 ، 1397، 51-63. magiran.com/p1895963
AR Joolazadeh; M Dehghan Banadaki; K RezaYazdi . "Effect of soybean meal and canola meal treated with various levels of tannin extracted from Pistachio hulls on crude protein fractions based on CNCPS system", Journal of Animal Science Research, 28, 2, 2018, 51-63. magiran.com/p1895963
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال