ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه عبداللهی مایوان، سرور خرم دل، علیرضا کوچکی، رضا قربانی، (1397). ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تاثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوته، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(2)، 327-339. magiran.com/p1896072
M. Abdollahi Mayvan, Surur Khorramdel, A. Koocheki, R. Ghorbani, (2018). Evaluation of Yield and Yield Component of Borage (Borago officinalis L.) Affected as Irrigation Level and Plant Density , Agroecology journal, 10(2), 327-339. magiran.com/p1896072
محبوبه عبداللهی مایوان، سرور خرم دل، علیرضا کوچکی، رضا قربانی، ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تاثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوته. نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1397؛ 10(2): 327-339. magiran.com/p1896072
M. Abdollahi Mayvan, Surur Khorramdel, A. Koocheki, R. Ghorbani, Evaluation of Yield and Yield Component of Borage (Borago officinalis L.) Affected as Irrigation Level and Plant Density , Agroecology journal, 2018; 10(2): 327-339. magiran.com/p1896072
محبوبه عبداللهی مایوان، سرور خرم دل، علیرضا کوچکی، رضا قربانی، "ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تاثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوته"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 10، شماره 2 (1397): 327-339. magiran.com/p1896072
M. Abdollahi Mayvan, Surur Khorramdel, A. Koocheki, R. Ghorbani, " Evaluation of Yield and Yield Component of Borage (Borago officinalis L.) Affected as Irrigation Level and Plant Density ", Agroecology journal 10, no.2 (2018): 327-339. magiran.com/p1896072
محبوبه عبداللهی مایوان، سرور خرم دل، علیرضا کوچکی، رضا قربانی، (1397). 'ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تاثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوته'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(2)، صص.327-339. magiran.com/p1896072
M. Abdollahi Mayvan, Surur Khorramdel, A. Koocheki, R. Ghorbani, (2018). ' Evaluation of Yield and Yield Component of Borage (Borago officinalis L.) Affected as Irrigation Level and Plant Density ', Agroecology journal, 10(2), pp.327-339. magiran.com/p1896072
محبوبه عبداللهی مایوان؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ رضا قربانی. "ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تاثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوته". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10 ،2 ، 1397، 327-339. magiran.com/p1896072
M. Abdollahi Mayvan; Surur Khorramdel; A. Koocheki; R. Ghorbani. " Evaluation of Yield and Yield Component of Borage (Borago officinalis L.) Affected as Irrigation Level and Plant Density ", Agroecology journal, 10, 2, 2018, 327-339. magiran.com/p1896072
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال