ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا باقری، ناصر سهرابی، (1397). پیش بینی عملکرد جو دیم و آبی (Hordeum vulgare L.) با استفاده از رهیافت شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(2)، 516-528. magiran.com/p1896119
Alireza Bagheri, Naser Sohrabi, (2018). Predicting Yield of Rainfed and Irrigated Barley (Hordeum vulgare L.) in Kermanshah by Artificial Neural Network Approach (Case study Kermanshah, Iran) , Agroecology journal, 10(2), 516-528. magiran.com/p1896119
علیرضا باقری، ناصر سهرابی، پیش بینی عملکرد جو دیم و آبی (Hordeum vulgare L.) با استفاده از رهیافت شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1397؛ 10(2): 516-528. magiran.com/p1896119
Alireza Bagheri, Naser Sohrabi, Predicting Yield of Rainfed and Irrigated Barley (Hordeum vulgare L.) in Kermanshah by Artificial Neural Network Approach (Case study Kermanshah, Iran) , Agroecology journal, 2018; 10(2): 516-528. magiran.com/p1896119
علیرضا باقری، ناصر سهرابی، "پیش بینی عملکرد جو دیم و آبی (Hordeum vulgare L.) با استفاده از رهیافت شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 10، شماره 2 (1397): 516-528. magiran.com/p1896119
Alireza Bagheri, Naser Sohrabi, " Predicting Yield of Rainfed and Irrigated Barley (Hordeum vulgare L.) in Kermanshah by Artificial Neural Network Approach (Case study Kermanshah, Iran) ", Agroecology journal 10, no.2 (2018): 516-528. magiran.com/p1896119
علیرضا باقری، ناصر سهرابی، (1397). 'پیش بینی عملکرد جو دیم و آبی (Hordeum vulgare L.) با استفاده از رهیافت شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(2)، صص.516-528. magiran.com/p1896119
Alireza Bagheri, Naser Sohrabi, (2018). ' Predicting Yield of Rainfed and Irrigated Barley (Hordeum vulgare L.) in Kermanshah by Artificial Neural Network Approach (Case study Kermanshah, Iran) ', Agroecology journal, 10(2), pp.516-528. magiran.com/p1896119
علیرضا باقری؛ ناصر سهرابی. "پیش بینی عملکرد جو دیم و آبی (Hordeum vulgare L.) با استفاده از رهیافت شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10 ،2 ، 1397، 516-528. magiran.com/p1896119
Alireza Bagheri; Naser Sohrabi. " Predicting Yield of Rainfed and Irrigated Barley (Hordeum vulgare L.) in Kermanshah by Artificial Neural Network Approach (Case study Kermanshah, Iran) ", Agroecology journal, 10, 2, 2018, 516-528. magiran.com/p1896119
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال