ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول دانشفراز ، مرجان معظم نیا، سینا صادق فام، (1397). برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی، نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 19(71)، 1-18. magiran.com/p1896323
Marjan Moazamnia, sina sadeghfam, (2018). Estimating the Velocity Distribution in Narrow Combined Sewers using Entropy Theory, Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 19(71), 1-18. magiran.com/p1896323
رسول دانشفراز ، مرجان معظم نیا، سینا صادق فام، برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی. نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 1397؛ 19(71): 1-18. magiran.com/p1896323
Marjan Moazamnia, sina sadeghfam, Estimating the Velocity Distribution in Narrow Combined Sewers using Entropy Theory, Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 2018; 19(71): 1-18. magiran.com/p1896323
رسول دانشفراز ، مرجان معظم نیا، سینا صادق فام، "برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی"، نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی 19، شماره 71 (1397): 1-18. magiran.com/p1896323
Marjan Moazamnia, sina sadeghfam, "Estimating the Velocity Distribution in Narrow Combined Sewers using Entropy Theory", Irrigation and Drainage Structures Engineering Research 19, no.71 (2018): 1-18. magiran.com/p1896323
رسول دانشفراز ، مرجان معظم نیا، سینا صادق فام، (1397). 'برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی'، نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 19(71)، صص.1-18. magiran.com/p1896323
Marjan Moazamnia, sina sadeghfam, (2018). 'Estimating the Velocity Distribution in Narrow Combined Sewers using Entropy Theory', Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 19(71), pp.1-18. magiran.com/p1896323
رسول دانشفراز ؛ مرجان معظم نیا؛ سینا صادق فام. "برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی". نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 19 ،71 ، 1397، 1-18. magiran.com/p1896323
Marjan Moazamnia; sina sadeghfam. "Estimating the Velocity Distribution in Narrow Combined Sewers using Entropy Theory", Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 19, 71, 2018, 1-18. magiran.com/p1896323
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال