ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضا میرعسکری ، غلامرضا محفوظی، متین شعبانی نژاد ماسوله، (1397). بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، 6(3)، 51-66. magiran.com/p1896492
Seyed Reza MirAskari , Gholamreza Mahfoozi, Matin Shabani nejad mousoleh , (2018). Investigating the Relationship between Stock Price Synchronicity and Return Distribution, Asset Management and Financing, 6(3), 51-66. magiran.com/p1896492
سید رضا میرعسکری ، غلامرضا محفوظی، متین شعبانی نژاد ماسوله، بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده. مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، 1397؛ 6(3): 51-66. magiran.com/p1896492
Seyed Reza MirAskari , Gholamreza Mahfoozi, Matin Shabani nejad mousoleh , Investigating the Relationship between Stock Price Synchronicity and Return Distribution, Asset Management and Financing, 2018; 6(3): 51-66. magiran.com/p1896492
سید رضا میرعسکری ، غلامرضا محفوظی، متین شعبانی نژاد ماسوله، "بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده"، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی 6، شماره 3 (1397): 51-66. magiran.com/p1896492
Seyed Reza MirAskari , Gholamreza Mahfoozi, Matin Shabani nejad mousoleh , "Investigating the Relationship between Stock Price Synchronicity and Return Distribution", Asset Management and Financing 6, no.3 (2018): 51-66. magiran.com/p1896492
سید رضا میرعسکری ، غلامرضا محفوظی، متین شعبانی نژاد ماسوله، (1397). 'بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده'، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، 6(3)، صص.51-66. magiran.com/p1896492
Seyed Reza MirAskari , Gholamreza Mahfoozi, Matin Shabani nejad mousoleh , (2018). 'Investigating the Relationship between Stock Price Synchronicity and Return Distribution', Asset Management and Financing, 6(3), pp.51-66. magiran.com/p1896492
سید رضا میرعسکری ؛ غلامرضا محفوظی؛ متین شعبانی نژاد ماسوله. "بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده". مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، 6 ،3 ، 1397، 51-66. magiran.com/p1896492
Seyed Reza MirAskari ; Gholamreza Mahfoozi; Matin Shabani nejad mousoleh . "Investigating the Relationship between Stock Price Synchronicity and Return Distribution", Asset Management and Financing, 6, 3, 2018, 51-66. magiran.com/p1896492
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال