ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید ملاحسینی، محمد فیضیان ، سعید دوازده امامی، ابراهیم مهدی پور، (1397). بررسی تاثیر نانو اکسید سیلیسیم پوشیده شده با اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای مورفولوژی و ترکیب یونی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 34(4)، 629-644. magiran.com/p1896514
H. Molahoseini, M. Feizian , S. Davazdaemami, E. Mehdi Pour , (2018). Effects of silicone nano oxide coated with humic acid and salicylic acid on some morphological parameters and ionic composition of black cumin (Nigella sativa L.) under salinity stress, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 34(4), 629-644. magiran.com/p1896514
حمید ملاحسینی، محمد فیضیان ، سعید دوازده امامی، ابراهیم مهدی پور، بررسی تاثیر نانو اکسید سیلیسیم پوشیده شده با اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای مورفولوژی و ترکیب یونی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1397؛ 34(4): 629-644. magiran.com/p1896514
H. Molahoseini, M. Feizian , S. Davazdaemami, E. Mehdi Pour , Effects of silicone nano oxide coated with humic acid and salicylic acid on some morphological parameters and ionic composition of black cumin (Nigella sativa L.) under salinity stress, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2018; 34(4): 629-644. magiran.com/p1896514
حمید ملاحسینی، محمد فیضیان ، سعید دوازده امامی، ابراهیم مهدی پور، "بررسی تاثیر نانو اکسید سیلیسیم پوشیده شده با اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای مورفولوژی و ترکیب یونی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 34، شماره 4 (1397): 629-644. magiran.com/p1896514
H. Molahoseini, M. Feizian , S. Davazdaemami, E. Mehdi Pour , "Effects of silicone nano oxide coated with humic acid and salicylic acid on some morphological parameters and ionic composition of black cumin (Nigella sativa L.) under salinity stress", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 34, no.4 (2018): 629-644. magiran.com/p1896514
حمید ملاحسینی، محمد فیضیان ، سعید دوازده امامی، ابراهیم مهدی پور، (1397). 'بررسی تاثیر نانو اکسید سیلیسیم پوشیده شده با اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای مورفولوژی و ترکیب یونی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 34(4)، صص.629-644. magiran.com/p1896514
H. Molahoseini, M. Feizian , S. Davazdaemami, E. Mehdi Pour , (2018). 'Effects of silicone nano oxide coated with humic acid and salicylic acid on some morphological parameters and ionic composition of black cumin (Nigella sativa L.) under salinity stress', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 34(4), pp.629-644. magiran.com/p1896514
حمید ملاحسینی؛ محمد فیضیان ؛ سعید دوازده امامی؛ ابراهیم مهدی پور. "بررسی تاثیر نانو اکسید سیلیسیم پوشیده شده با اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای مورفولوژی و ترکیب یونی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 34 ،4 ، 1397، 629-644. magiran.com/p1896514
H. Molahoseini; M. Feizian ; S. Davazdaemami; E. Mehdi Pour . "Effects of silicone nano oxide coated with humic acid and salicylic acid on some morphological parameters and ionic composition of black cumin (Nigella sativa L.) under salinity stress", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 34, 4, 2018, 629-644. magiran.com/p1896514
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال