ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد بهاریه، مهدی پورمهدی بروجنی ، بهمن مصلی نژاد، داریوش غریبی، (1397). شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز، فصلنامه دامپزشکی ایران، 14(60)، 5-13. magiran.com/p1896963
mohammad Baharie_m p _bahman mosallanejad_daruosh garibi, (2018). Seropervalence and risk factors of canine ehrlichiosis in urban and rural dogs in Ahvaz, Iranian Veterinary Journal, 14(60), 5-13. magiran.com/p1896963
محمد بهاریه، مهدی پورمهدی بروجنی ، بهمن مصلی نژاد، داریوش غریبی، شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1397؛ 14(60): 5-13. magiran.com/p1896963
mohammad Baharie_m p _bahman mosallanejad_daruosh garibi, Seropervalence and risk factors of canine ehrlichiosis in urban and rural dogs in Ahvaz, Iranian Veterinary Journal, 2018; 14(60): 5-13. magiran.com/p1896963
محمد بهاریه، مهدی پورمهدی بروجنی ، بهمن مصلی نژاد، داریوش غریبی، "شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز"، فصلنامه دامپزشکی ایران 14، شماره 60 (1397): 5-13. magiran.com/p1896963
mohammad Baharie_m p _bahman mosallanejad_daruosh garibi, "Seropervalence and risk factors of canine ehrlichiosis in urban and rural dogs in Ahvaz", Iranian Veterinary Journal 14, no.60 (2018): 5-13. magiran.com/p1896963
محمد بهاریه، مهدی پورمهدی بروجنی ، بهمن مصلی نژاد، داریوش غریبی، (1397). 'شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 14(60)، صص.5-13. magiran.com/p1896963
mohammad Baharie_m p _bahman mosallanejad_daruosh garibi, (2018). 'Seropervalence and risk factors of canine ehrlichiosis in urban and rural dogs in Ahvaz', Iranian Veterinary Journal, 14(60), pp.5-13. magiran.com/p1896963
محمد بهاریه؛ مهدی پورمهدی بروجنی ؛ بهمن مصلی نژاد؛ داریوش غریبی. "شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز". فصلنامه دامپزشکی ایران، 14 ،60 ، 1397، 5-13. magiran.com/p1896963
mohammad Baharie_m p _bahman mosallanejad_daruosh garibi. "Seropervalence and risk factors of canine ehrlichiosis in urban and rural dogs in Ahvaz", Iranian Veterinary Journal, 14, 60, 2018, 5-13. magiran.com/p1896963
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال