ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدیه جابری، ایمان حاج خدادادی، محمدحسین مرادی ، حسینعلی قاسمی، (1397). تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین، فصلنامه دامپزشکی ایران، 14(60)، 14-27. magiran.com/p1896966
Hediyeh Jaberi, Iman Hajkhodadadi, Mohammad Hossein Moradi , Hossein Ali Ghasemi , (2018). Effect of a Phytogenic additive on the growth performance, blood metabolites and immune response of broiler chickens fed different levels of protein, Iranian Veterinary Journal, 14(60), 14-27. magiran.com/p1896966
هدیه جابری، ایمان حاج خدادادی، محمدحسین مرادی ، حسینعلی قاسمی، تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1397؛ 14(60): 14-27. magiran.com/p1896966
Hediyeh Jaberi, Iman Hajkhodadadi, Mohammad Hossein Moradi , Hossein Ali Ghasemi , Effect of a Phytogenic additive on the growth performance, blood metabolites and immune response of broiler chickens fed different levels of protein, Iranian Veterinary Journal, 2018; 14(60): 14-27. magiran.com/p1896966
هدیه جابری، ایمان حاج خدادادی، محمدحسین مرادی ، حسینعلی قاسمی، "تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین"، فصلنامه دامپزشکی ایران 14، شماره 60 (1397): 14-27. magiran.com/p1896966
Hediyeh Jaberi, Iman Hajkhodadadi, Mohammad Hossein Moradi , Hossein Ali Ghasemi , "Effect of a Phytogenic additive on the growth performance, blood metabolites and immune response of broiler chickens fed different levels of protein", Iranian Veterinary Journal 14, no.60 (2018): 14-27. magiran.com/p1896966
هدیه جابری، ایمان حاج خدادادی، محمدحسین مرادی ، حسینعلی قاسمی، (1397). 'تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 14(60)، صص.14-27. magiran.com/p1896966
Hediyeh Jaberi, Iman Hajkhodadadi, Mohammad Hossein Moradi , Hossein Ali Ghasemi , (2018). 'Effect of a Phytogenic additive on the growth performance, blood metabolites and immune response of broiler chickens fed different levels of protein', Iranian Veterinary Journal, 14(60), pp.14-27. magiran.com/p1896966
هدیه جابری؛ ایمان حاج خدادادی؛ محمدحسین مرادی ؛ حسینعلی قاسمی. "تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین". فصلنامه دامپزشکی ایران، 14 ،60 ، 1397، 14-27. magiran.com/p1896966
Hediyeh Jaberi; Iman Hajkhodadadi; Mohammad Hossein Moradi ; Hossein Ali Ghasemi . "Effect of a Phytogenic additive on the growth performance, blood metabolites and immune response of broiler chickens fed different levels of protein", Iranian Veterinary Journal, 14, 60, 2018, 14-27. magiran.com/p1896966
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال