ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیبالله قزوینی، محسن سرهنگی، فرزاد افشاری، (1397). شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن Lr34/Yr18و ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای و زنگ زرد در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.)، فصلنامه علوم زراعی ایران، 20(2)، 108-125. magiran.com/p1897062
Habibollah Ghazvini, Mohsem Sarhangi, Farzad Afshari, (2018). Identification of molecular markers linked to Lr34/Yr18 gene and evaluation of resistance to leaf rust and yellow rust in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars and promising lines, Iranian Journal of Crop Sciences, 20(2), 108-125. magiran.com/p1897062
حبیبالله قزوینی، محسن سرهنگی، فرزاد افشاری، شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن Lr34/Yr18و ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای و زنگ زرد در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.). فصلنامه علوم زراعی ایران، 1397؛ 20(2): 108-125. magiran.com/p1897062
Habibollah Ghazvini, Mohsem Sarhangi, Farzad Afshari, Identification of molecular markers linked to Lr34/Yr18 gene and evaluation of resistance to leaf rust and yellow rust in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars and promising lines, Iranian Journal of Crop Sciences, 2018; 20(2): 108-125. magiran.com/p1897062
حبیبالله قزوینی، محسن سرهنگی، فرزاد افشاری، "شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن Lr34/Yr18و ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای و زنگ زرد در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.)"، فصلنامه علوم زراعی ایران 20، شماره 2 (1397): 108-125. magiran.com/p1897062
Habibollah Ghazvini, Mohsem Sarhangi, Farzad Afshari, "Identification of molecular markers linked to Lr34/Yr18 gene and evaluation of resistance to leaf rust and yellow rust in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars and promising lines", Iranian Journal of Crop Sciences 20, no.2 (2018): 108-125. magiran.com/p1897062
حبیبالله قزوینی، محسن سرهنگی، فرزاد افشاری، (1397). 'شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن Lr34/Yr18و ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای و زنگ زرد در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.)'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 20(2)، صص.108-125. magiran.com/p1897062
Habibollah Ghazvini, Mohsem Sarhangi, Farzad Afshari, (2018). 'Identification of molecular markers linked to Lr34/Yr18 gene and evaluation of resistance to leaf rust and yellow rust in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars and promising lines', Iranian Journal of Crop Sciences, 20(2), pp.108-125. magiran.com/p1897062
حبیبالله قزوینی؛ محسن سرهنگی؛ فرزاد افشاری. "شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن Lr34/Yr18و ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای و زنگ زرد در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.)". فصلنامه علوم زراعی ایران، 20 ،2 ، 1397، 108-125. magiran.com/p1897062
Habibollah Ghazvini; Mohsem Sarhangi; Farzad Afshari. "Identification of molecular markers linked to Lr34/Yr18 gene and evaluation of resistance to leaf rust and yellow rust in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars and promising lines", Iranian Journal of Crop Sciences, 20, 2, 2018, 108-125. magiran.com/p1897062
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال