ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نازنین شیدان فر، شکوه نوابی نژاد ، ولی لله فرزاد، (1396). مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و ایماگوتراپی بر رضایتمندی زناشویی زوجین، نشریه روانشناسی خانواده، 4(2)، 75-88. magiran.com/p1897171
Nazanin Sheydanfar, Shokouh Navabinejad, Valiyolah Farzad, (2017). Comparing the effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT) and Imago Relation Therapy (IRT) in couple’s marital satisfaction, Journal of Family Psychology, 4(2), 75-88. magiran.com/p1897171
نازنین شیدان فر، شکوه نوابی نژاد ، ولی لله فرزاد، مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و ایماگوتراپی بر رضایتمندی زناشویی زوجین. نشریه روانشناسی خانواده، 1396؛ 4(2): 75-88. magiran.com/p1897171
Nazanin Sheydanfar, Shokouh Navabinejad, Valiyolah Farzad, Comparing the effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT) and Imago Relation Therapy (IRT) in couple’s marital satisfaction, Journal of Family Psychology, 2017; 4(2): 75-88. magiran.com/p1897171
نازنین شیدان فر، شکوه نوابی نژاد ، ولی لله فرزاد، "مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و ایماگوتراپی بر رضایتمندی زناشویی زوجین"، نشریه روانشناسی خانواده 4، شماره 2 (1396): 75-88. magiran.com/p1897171
Nazanin Sheydanfar, Shokouh Navabinejad, Valiyolah Farzad, "Comparing the effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT) and Imago Relation Therapy (IRT) in couple’s marital satisfaction", Journal of Family Psychology 4, no.2 (2017): 75-88. magiran.com/p1897171
نازنین شیدان فر، شکوه نوابی نژاد ، ولی لله فرزاد، (1396). 'مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و ایماگوتراپی بر رضایتمندی زناشویی زوجین'، نشریه روانشناسی خانواده، 4(2)، صص.75-88. magiran.com/p1897171
Nazanin Sheydanfar, Shokouh Navabinejad, Valiyolah Farzad, (2017). 'Comparing the effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT) and Imago Relation Therapy (IRT) in couple’s marital satisfaction', Journal of Family Psychology, 4(2), pp.75-88. magiran.com/p1897171
نازنین شیدان فر؛ شکوه نوابی نژاد ؛ ولی لله فرزاد. "مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و ایماگوتراپی بر رضایتمندی زناشویی زوجین". نشریه روانشناسی خانواده، 4 ،2 ، 1396، 75-88. magiran.com/p1897171
Nazanin Sheydanfar; Shokouh Navabinejad; Valiyolah Farzad. "Comparing the effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT) and Imago Relation Therapy (IRT) in couple’s marital satisfaction", Journal of Family Psychology, 4, 2, 2017, 75-88. magiran.com/p1897171
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال