ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله شهابی، جواد کاوسیان ، سعید اکبری زردخانه، نسترن رضایی، (1397). تغییرهای تحولی در ظرفیت و مولفه های حافظه کاری بر اساس الگوی بدلی، فصلنامه روانشناسی شناختی، 6(1)، 13-23. magiran.com/p1897285
Javad Kavoosian, (2018). Developmental Change in Working Memory Capacity and its Components, Journal of Cognitive Psycholog, 6(1), 13-23. magiran.com/p1897285
روح الله شهابی، جواد کاوسیان ، سعید اکبری زردخانه، نسترن رضایی، تغییرهای تحولی در ظرفیت و مولفه های حافظه کاری بر اساس الگوی بدلی. فصلنامه روانشناسی شناختی، 1397؛ 6(1): 13-23. magiran.com/p1897285
Javad Kavoosian, Developmental Change in Working Memory Capacity and its Components, Journal of Cognitive Psycholog, 2018; 6(1): 13-23. magiran.com/p1897285
روح الله شهابی، جواد کاوسیان ، سعید اکبری زردخانه، نسترن رضایی، "تغییرهای تحولی در ظرفیت و مولفه های حافظه کاری بر اساس الگوی بدلی"، فصلنامه روانشناسی شناختی 6، شماره 1 (1397): 13-23. magiran.com/p1897285
Javad Kavoosian, "Developmental Change in Working Memory Capacity and its Components", Journal of Cognitive Psycholog 6, no.1 (2018): 13-23. magiran.com/p1897285
روح الله شهابی، جواد کاوسیان ، سعید اکبری زردخانه، نسترن رضایی، (1397). 'تغییرهای تحولی در ظرفیت و مولفه های حافظه کاری بر اساس الگوی بدلی'، فصلنامه روانشناسی شناختی، 6(1)، صص.13-23. magiran.com/p1897285
Javad Kavoosian, (2018). 'Developmental Change in Working Memory Capacity and its Components', Journal of Cognitive Psycholog, 6(1), pp.13-23. magiran.com/p1897285
روح الله شهابی؛ جواد کاوسیان ؛ سعید اکبری زردخانه؛ نسترن رضایی. "تغییرهای تحولی در ظرفیت و مولفه های حافظه کاری بر اساس الگوی بدلی". فصلنامه روانشناسی شناختی، 6 ،1 ، 1397، 13-23. magiran.com/p1897285
Javad Kavoosian. "Developmental Change in Working Memory Capacity and its Components", Journal of Cognitive Psycholog, 6, 1, 2018, 13-23. magiran.com/p1897285
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال